Svar från partierna (1): Moderaterna

För en tid sedan mailade jag till samtliga riksdagspartier och ställde en rad frågor i olika ämnen.

I skrivande stund har alla utom V, S, MP och SD svarat.

Nu redovisar jag svaren här, ett och ett. Först ut att svara var Moderaterna som förutom sina svar hänvisar till sin hemsida och till sin budgetproposition.

Läs mina frågor nedan och under dem, Moderaternas svar:

 1. För några år sedan nämnde SÄPO att de i Sverige hade några hundra personer att bevaka, som kunde misstänkas ha kopplingar till terrornätverk och/eller förbereda terrorattacker. I år har SÄPO meddelat att detta tal stigit till mellan 2 000 och 3 000. Anser ni att dessa terrormisstänkta – om de inte har svenskt medborgarskap – ska ha rätt att stanna i Sverige? Om inte, vilka konkretaåtgärder vill ni vidta för att utvisa dem?
 2. Det finns svenska pensionärer som bor på gatan och är helt beroende av frivilliga hjälporganisationer. Efter ett helt livs hårt arbete är de hänvisade till soppkök för mat och till att sova halvliggande över bord på nattöppna hamburgerrestauranger. Anser ni att detta är en värdig behandling av dem som byggt landet? Om inte, vilka konkreta åtgärder vill ni genomföra för att ge dessa människor en värdig tillvaro och ett eget hem?
 3. Poliser som är underbetalda och inte känner tillräckligt stöd från sina chefer, säger upp sig. Enligt undersökningar saknas det tiotusentals poliser på gatorna för att vi ska hålla EU-genomsnittet. Polishögskolan, som tidigare hade 7 000 sökande till 300 platser, kan nu inte fylla stolarna utan tvingas sänka kraven. Anser ni a) att det är acceptabelt med poliser som kommit in på grund av sänkta ansökningskrav och b) hur vill ni konkret agera för att vi snabbt ska få så många poliser vi behöver?
 4. Våldtäkter och gruppvåldtäkter är på modet. Gärningsmännen – i de fall de återfinns – går ofta fria i brist på bevis. Jag är den förste att stå upp för att ingen oskyldig ska dömas, samtidigt förstår jag inte att män som förstört kvinnor för livet får gå fria. Vad tänker ni – i en maktposition – konkret göra åt det här problemet?
 5. En fängelseplats kostar i dag skattebetalarna, enligt kriminalvården, 3 609 kronor per dygn. Alltmer i samhället outsourcas, till och med växeltjänsten för den så viktiga och skattebetalda färdtjänstverksamheten. Den har outsourcats till låglöneländer för att taxibolagen ska tjäna mera. Eftersom det är politiskt godkänt kan jag inte se hinder för att man outsourcar fängelseförvaring för fångar som efter avtjänat straff ska avvisas. Kostnaden för ett 16-årsstraff skulle kunna minskas från drygt 21 miljoner till drygt två miljoner. De sparade nitton miljonerna skulle kunna investeras i skola, vård och omsorg. Hur ställer ni er till outsourcing av förvaring av dömda grovt kriminella?
 6. Från politikerhåll pratas det ofta om att man inte ska ställa grupper mot varandra, vilket är exakt vad ledande politiker gör varje dag genom att omfördela resurser. Jag återkommer här till slitsamma pensionärer på ålderdomshem där vi läser chockrapporter om att de inte får kaffe, sylt till pannkakorna eller adekvat vård/omsorg av tidsbrist. Hur vill ert parti i maktställning omfördela resurserna och prioritera dem? Ska svenska pensionärer få svälta?
 7. Den svenska skolans PISA-resultat chockerade en hel nation. Vad vill ni i maktställning göra för att förbättra kvaliteten på undervisningen och därmed resultaten?
 8. Bostadsbristen är bedrövlig. Trots löften under 30 år byggs det inga enklare ungdomsbostäder med rimlig hyra. En tonåring får bereda sig att bo hemma i decennier om inte mamma och pappa kan hosta upp miljoner till en bostadsrätt. Vad gör ert parti, i maktposition, konkret åt detta?
 9. Skottlossningar och mord tillhör numera vardagen i det tidigare relativt lugna Sverige. Att den allt duktigare sjukvården räddar fler av de skjutna till livet betyder något i statistiken men i verkligheten inte att samhället blivit bättre. Vad tänker ni i en maktposition konkret göra för att minska den grova kriminaliteten.
 10. En stor del av brottsbalken härstammar från 1962. Tingsrätterna har en tendens att oftast döma i den lägsta delen av straffskalan, även vid mycket grov brottslighet. Tänker ni låta detta fortgå?
 11. Poliser utsätts för dagliga hot. I ett av Stockholms polisdistrikt lever tre utredare och deras familjer under skyddad identitet! Brandmän utsätts för stenkastning under utryckning. Ambulanspersonal har upplevt att människor har urinerat (!) på dem när de burit ut en man med hjärtinfarkt. Pengar, mobiltelefoner och andra personliga ägodelar har stulits ur ambulanser medan personalen försökt rädda liv. Skulle ni acceptera att någon stal er egendom från ert partis lokaler eller från riksdagshuset? Vad tänker ni göra för att räddningspersonal ska vara respekterad och skyddad i sitt viktiga arbete?
 12. Sverige har indirekt sanktionerat barnäktenskap genom att släppa in män som är gifta med barn. Detta innebär per automatik också sexuella övergrepp mot barn, våldtäkt av barn. Hur försvarar ni detta och vad tänker ni konkret göra för att stoppa dessa övergrepp.
 13. Det har flera gånger avslöjats att barn könsstympas i Sverige. Hur tänker ni aktivt motarbeta detta?
 14. Det är ingen hemlighet att kvinnor som flytt från andra kulturer istället hamnar i förtryck i Sverige. Kvinnor blir fångna i sina hem, får inte bestämma över egen klädsel eller eget liv, får inte går ut ensamma, hejdas från att på egen hand skapa ett nytt och integrerat liv i det nya hemlandet Sverige. Vad vill ni konkret göra för att förhindra kvinnoförtrycket i Sverige.
 15. Varje dag tar fyra människor livet av sig i Sverige. Självmorden bland unga ökar. Enligt Sveriges enda professor i självmord, Danuta Wasserman, kostar varje sådan tragedi samhället totalt 17 miljoner kronor, vid sidan av allt lidande. Den rent samhällsekonomiska förlusten är alltså 68 miljoner kronor – per dag. Vad vill ni göra för att Sverige inte ska vara ett av de mest uppmärksammade självmordslanden i världen?
 16. Enligt uppgift har kostnaden för valaffischer och liknande i årets kampanj varit en bit över 300 miljoner skattekronor som hade kunnat gå till bättre åtgärder i samhället. Hur rimmar det med er syn på samhällsekonomi? Anser ni det miljömässigt försvarbart att lägga hundratals miljoner kronor på material som delvis kommer att vandaliseras och där det inte finns några garantier för återvinning?

Moderaternas svar:

Hej Dag och tack för ditt mejl.

Du tar upp många viktiga frågor därför skickar jag över hela vår Budgetmotion där finner du svar på många frågor.

Vi moderater tycker att det är dags att utöka kameraövervakningen i Sverige i syfte att stärka allmänhetens säkerhet. Våra ansvariga myndigheter måste få tillräckliga resurser och befogenheter för att på ett effektivt sätt kunna upprätthålla lag och ordning och slå tillbaka den gängkriminalitet som fått fäste i delar av Sverige.

Från Moderaternas sida vill vi bl.a. genomföra följande reformer för ett mer effektivt trygghets- och säkerhetsarbete med hjälp av kameraövervakning:

 • Slopa Polisens tillståndsplikt för kameraövervakning. Vi anser att Polisen är bäst lämpad att besluta om kameraövervakning för att möjliggöra ett effektivare brottsbekämpningsarbete.
 • Utöka kameraövervakningen i brottsutsatta områden. Detta skulle möjliggöra att brottslingar kan identifieras och lagföras i efterhand, vilket skulle öka tryggheten för de boende i särskilt utsatta områden. Det skulle även verka förebyggande genom att avskräcka fler från att utföra brottsliga handlingar på offentliga platser. Därför satsar vi 50 miljoner kronor på utökad kameraövervakning i Sveriges 23 mest utsatta områden.
 • Ta bort tillståndsplikten för kameror på vårdinrättningar för att säkra arbetsmiljön för vårdens medarbetare när det kommer till hot och våld.

I vårt budgetförslag vill vi sänka skatten för pensionärer en sjätte gång, efter de fem skattesänkningar på pension som Alliansen genomförde.

En starkare ekonomi och fler i arbete skapar förutsättningar för en positiv utveckling av pensionerna. Inget är viktigare för pensionärernas ekonomi än att sysselsättningen och antalet arbetade timmar utvecklas väl samt att reallönerna ökar, eftersom pensionerna är kopplade till den ekonomiska utvecklingen. För att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för pensionärer vill vi ytterligare sänka skatten för denna grupp. Moderaterna föreslår därför sänkt skatt för pensionärer genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 65 år förstärks. Vi satsar lika mycket som regeringen på att sänka skatten för pensionärer.

 • Moderaterna satsar 4,4 miljarder kronor 2018, 8,6 miljarder kronor 2019 och 12,9 miljarder kronor 2020 på att sänka skatten för pensionärer.

 Otrygghet och brottslighet behöver fortsatt kraftfullt motverkas. Vi vill därför att det utbildas och anställs 2 000 nya poliser de närmaste åren. Satsningen ska framför allt riktas till de områden där brottsligheten är särskilt allvarlig och otryggheten är som störst. Under den senaste tiden har vi sett ett antal grova våldsbrott, inte minst i delar av våra stora städer som Malmö och Göteborg. Tung gängkriminalitet, skjutningar, våldsdåd och användandet av handgaranter är allvarligt och oacceptabelt.

Polisen ska finnas där när vi behöver. Det finns områden i Sverige som inte är tillräckligt trygga. Ett viktigt steg är att ytterligare förstärka polisen. Det behövs inte minst i de områden där otryggheten är utbredd. Det finns så många goda krafter som gör bra saker. Vi har ett ansvar när vi pratar om problemen att också göra ett rejält erkännande till alla dem som verkligen försöker lösa problemen. Vi lägger därför till 1,7 miljarder kronor de kommande fyra åren, med start 2017. Det är permanenta pengar som kommer finnas hela tiden och syftar till möjligheten att utbilda, rekrytera och behålla 2 000 poliser till.

Polismyndigheten bör ansvara för den exakta fördelningen av de resurser som tillförs. Satsningen ska dock framför allt inriktas på de områden där brottsligheten är särskilt allvarlig och där otryggheten är som störst, för att säkra en synlig och närvarande polis som kan utreda och klara upp fler brott.

Forskning kring effektiv brottsprevention måste vara vägledande i arbetet och när ordningsmakten får nya befogenheter måste det prövas noggrant mot medborgarnas integritet. Strängare straff, fler lagar och fler poliser leder inte automatiskt till ett tryggare samhälle. Moderaterna vill att brottslingar grips, ställs inför rätta och tilldöms påföljd. Vi är obevekliga i vår syn på rättssäkerhet. I en rättsstat är det alltid viktigt att hellre fria än fälla – hellre att en skyldig person frias än att en oskyldig döms.

Den som begår brott ska ställas till svars för sina handlingar. Påföljder ska vara rättssäkra, avskräckande, förutsägbara och ge brottsoffret upprättelse. Det kan finnas många förklaringar till varför brott begås, men det ursäktar inte den som utför dem. Enbart straffen gör inte samhället tryggt. Trygghet skapas genom att förebygga, och minska de faktorer som ligger till grund för brottslighet, värna brottsoffren och tillhandahålla rehabilitering som möjliggör återgång till ett liv fritt från kriminalitet för den som begått brott. För medborgaren ska polisen vara en trygghet, med tillräckliga resurser för att utreda brott och vara synliga i samhället. Varje människa ska kunna känna sig trygg i att polisen har såväl tid som resurser.

Vi vill fortsätta se över straffskalorna, sätta brottsoffret i centrum och införa tydligare kontroller av besöksförbud. Ingen ska behöva känna oro eller tvingas gå omvägar på väg hem. Polisen ska komma när man behöver hjälp. Man ska kunna gå oantastad på gator och torg. Det är en grundläggande trygghet för alla människor i samhället. Och det är samhällets skyldighet att leverera.

Resultaten i den svenska skolan har sjunkit i 20 år. Moderaterna och Alliansen genomförde under åren 2006–2014 därför ett stort antal reformer för att stärka kunskapslinjen i svensk skola. Bland annat infördes mer matematik i grundskolan, bättre och tidigare stöd för eleverna och bättre karriärvägar för lärarna. Moderaterna har förnyat skolpolitiken för att ytterligare stärka skolans fokus på kunskap och se till att den står rustad för ett samhälle som förändras. Våra förslag för en modern kunskapsskola ska säkerställa att alla skolor är bra skolor och att alla elever får den hjälp och det stöd som krävs för att nå kunskapsmålen.

Viktiga områden inom skolan behöver fortsatt reformeras. Bland annat har Riksrevisionen pekat på att de riktade statsbidragen inte når alla kommuner och skolor, särskilt dem som står utan resursstarka skolförvaltningar. Brister i kompetensförsörjning samt kompetensutveckling av lärare pekas också ut. Resultaten från PISA-proven visar att svenska elever generellt presterat allt sämre, och under OECD-snittet inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap även om resultaten förbättrades något i PISA 2015. Svenska elever lägger också generellt mindre tid på studier än elever i andra länder. Ska Sverige klara av att konkurrera med höga kunskapsnivåer behöver eleverna lägga mer tid på studier.

Samtidigt sätter migrationskrisen press på skolan. Endast under 2015 och 2016 sökte över 80 000 barn asyl i Sverige. Barnen är i olika åldrar, kommer från olika länder och talar olika språk. Gemensamt är dock att de alla snabbt behöver komma in i skolan och lära sig svenska. Detta för att på ett bra sätt kunna integreras i det svenska samhället och inte försvåra det framtida inträdet på arbetsmarknaden.

Vägen in till det svenska samhället börjar i skolan. Ingen ska behöva känna oro för att det kompromissas med kunskapskraven och ambitionerna i skolan när det kommer nya elever och är krävande tider. Tvärtom. Kunskaperna i svensk skola får inte urholkas, de ska stärkas.

Alla skolor ska vara bra skolor och det ska inte spela någon roll i vilken skola man går. För Moderaterna är det självklart att varje elev, oavsett i vilken skola den går, ska få det stöd som krävs för att nå kunskapsmålen. Det finns dock skolor där inte ens hälften av eleverna klarar kunskapskraven. Där generation efter generation lämnar skolan och går in i utanförskap. Det är oacceptabelt.

Moderaterna vill därför införa nolltolerans mot skolor som inte ger tillräckliga kunskaper. Det innebär ett stärkt statligt ansvar för dåligt fungerande skolor där staten kan besluta om att ta över driften eller lägga ned en skola – oavsett huvudman.

I svensk skola ska man lära sig allt det som krävs för att kunna stå på egna ben och komma till sin rätt i det svenska samhället. Vi ska vara ett land som byggs och konkurrerar med kunskap. Därför är det en tydlig prioritering för Moderaterna att vi inte tänker spara på skolan.

Läs gärna mer här: https://moderaterna.se/utbildning

Bostadsfrågan är en av Sveriges allra största samhällsutmaningar.

Bostadsbyggandet måste öka kraftigt och det befintliga bostadsbeståndet nyttjas bättre. Sverige ska vara ett land där det är självklart att man enkelt kan få tag i en bostad. Det är inte rimligt att man måste ha kontakter eller väletablerade föräldrar för att kunna få tag i sin första bostad. Därför behövs rejäla regelförenklingar, snabbare handläggningstider och plan- och bygglovsprocesser.

Vi arbetar för en bostadsmarknad där ingen ska behöva tacka nej till jobb eller studier på grund av att det inte går att hitta lämpligt boende. Det ska finnas ett stort och varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer. Generösa och enkla regler för uthyrning av enskilt ägda bostäder gör det lätt att hitta tillfälligt boende, både för kortare och längre perioder.

Sverige behöver en politik för en långsiktigt bättre fungerande bygg- och bostadsmarknad än i dag. Ett stort antal reformer för att sänka trösklarna för byggande är nödvändigt, och ett gott företagsklimat med hög konkurrens är angeläget för att fler investeringar i byggande ska göras och för att ny teknik och innovativt byggande ska kunna bidra till fler och bättre bostäder.

Moderaterna vill skapa förutsättningar för en bostadsmarknad där människor själva kan välja boende efter sina behov under olika skeden av livet. Detta är den långsiktigt bästa grunden för att få till stånd det utbud av hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter och småhus som människor vill ha. Det behövs fler nya bostäder på många håll i landet. Villkoren för byggande och ägande av bostäder måste förbättras ytterligare, så att det lönar sig och blir möjligt att bygga bostäder till rimliga kostnader.

Vi vill förbättra konkurrensen inom bygg- och byggmaterielsektorn. Vi vill också göra det lättare att bygga nya bostäder genom att göra reglerna enklare och minska krånglet. Som ett led i detta förenklade den förra Alliansregeringen plan- och bygglagstiftningen och tillämpningen av den.

Hyresrätten är en mycket viktig boendeform som passar många människors önskemål. En fungerande och rörlig bostadsmarknad kräver att det finns ett tillräckligt antal hyresrätter. Vi vill ha ett fungerande bruksvärdessystem som skyddar hyresgästerna mot oskäliga hyreshöjningar och skapar trygghet när det gäller framtida boendekostnader. Vi vill skapa förutsättningar för att fler hyresrätter produceras i Sverige. För att öka valfriheten införde Alliansregeringen ägarlägenheter som ny boendeform vid nyproduktion.

En ägarlägenhet äger man på samma sätt som man äger radhus eller villa. Vi vill även göra det möjligt att bilda ägarlägenheter i det befintliga bostadsbeståndet. Vi har tagit bort stopplagen som förbjöd kommuner att sälja hus till hyresgäster som gemensamt begärt att få ombilda de egna hyresrätterna till bostadsrätter. Vi vill ge människor ökade möjligheter att påverka sitt boende. Det är inte politikernas uppgift att avgöra vilken boendeform som är lämpligast, det skall människor bestämma själva.

I de stora städerna står många i långa köer för att få hyra lägenhet. Vi ser också en omfattande svarthandel med hyreskontrakt som skapar osäkra boendeförhållanden där många hyr i andra, tredje eller fjärde hand. Detta är ett resultat av att skatter, regleringar och överhettning på bostadsmarknaden som hindrar byggande av hyresrätter. För att komma tillrätta med bostadsbristen som råder i stora delar av landet så måste byggbranschen få långsiktigt goda förutsättningar att bygga sådana bostäder som folk vill bo i.

Studentbostäder

Sverige ska vara ett land där det är självklart att man kan få tag i en bostad. I dag råder i stället akut bostadsbrist. Det gör att alltför många människor inte får sin första bostad. Situationen har länge varit särskilt svår för studenter. En majoritet av landets högskolekommuner uppger att det finns ett underskott på studentbostäder, enligt Boverket. Unga som får säga nej till en efterlängtad utbildning på universitetet i en ny stad, långa köer, trångboddhet, att tvingas bo kvar hos föräldrarna, ockerhyror och långpendling följer i studentbostadsbristens spår. Vi vill bygga 20 000 nya studentbostäder till 2020.

Förslag för fler studentbostäder:

 • Inför ett särskilt förkortat förfarande för plan- och bygglovsprocesserna med tidsgränser, där dessa processer hos kommunen får ta max nio månader, kopplade till ekonomiska sanktioner.
 • Att ytterligare lätta på reglerna för tekniska egenskapskrav och utformningsregler. Det bör exempelvis gå att bygga mindre lägenheter än i dag och det bör gå att lätta på till exempel krav kring buller för studentbostäder.
 • Gör en översyn av marktillgången nära universitet och högskolor i syfte att frigöra mark för byggande.
 • Ge tydliga uppdrag till Akademiska Hus i form av volymmål i bostadsbyggandet för att öka deras byggande och ägande av studentbostäder samt öka antalet bostäder som byggs på mark som ägs av Akademiska Hus. Målen ska utgå från att studentbostadsmarknaden ska vara i balans till år 2020.
 • Förbättra möjligheten för universiteten att bygga och förvalta studentbostäder i syfte att främja campus med studentbostäder i anslutning till fler lärosäten.

Sedan som jag skriv inledningsvis finns mer både i vår budgetmotion samt på vår hemsida.

Med vänlig hälsning,

Väljarkontakter,

Nya Moderaterna

Box 2080

103 12 Stockholm