Svar från partierna (3): Centerpartiet

För en tid sedan mailade jag till samtliga riksdagspartier och ställde en rad frågor i olika ämnen.

I skrivande stund har alla utom V, S, MP och SD svarat.

Nu redovisar jag svaren här, ett och ett.

Läs mina frågor här nedan och under dem – Centerpartiets svar.

 1. För några år sedan nämnde SÄPO att de i Sverige hade några hundra personer att bevaka, som kunde misstänkas ha kopplingar till terrornätverk och/eller förbereda terrorattacker. I år har SÄPO meddelat att detta tal stigit till mellan 2 000 och 3 000. Anser ni att dessa terrormisstänkta – om de inte har svenskt medborgarskap – ska ha rätt att stanna i Sverige? Om inte, vilka konkretaåtgärder vill ni vidta för att utvisa dem?
 2. Det finns svenska pensionärer som bor på gatan och är helt beroende av frivilliga hjälporganisationer. Efter ett helt livs hårt arbete är de hänvisade till soppkök för mat och till att sova halvliggande över bord på nattöppna hamburgerrestauranger. Anser ni att detta är en värdig behandling av dem som byggt landet? Om inte, vilka konkreta åtgärder vill ni genomföra för att ge dessa människor en värdig tillvaro och ett eget hem?
 3. Poliser som är underbetalda och inte känner tillräckligt stöd från sina chefer, säger upp sig. Enligt undersökningar saknas det tiotusentals poliser på gatorna för att vi ska hålla EU-genomsnittet. Polishögskolan, som tidigare hade 7 000 sökande till 300 platser, kan nu inte fylla stolarna utan tvingas sänka kraven. Anser ni a) att det är acceptabelt med poliser som kommit in på grund av sänkta ansökningskrav och b) hur vill ni konkret agera för att vi snabbt ska få så många poliser vi behöver?
 4. Våldtäkter och gruppvåldtäkter är på modet. Gärningsmännen – i de fall de återfinns – går ofta fria i brist på bevis. Jag är den förste att stå upp för att ingen oskyldig ska dömas, samtidigt förstår jag inte att män som förstört kvinnor för livet får gå fria. Vad tänker ni – i en maktposition – konkret göra åt det här problemet?
 5. En fängelseplats kostar i dag skattebetalarna, enligt kriminalvården, 3 609 kronor per dygn. Alltmer i samhället outsourcas, till och med växeltjänsten för den så viktiga och skattebetalda färdtjänstverksamheten. Den har outsourcats till låglöneländer för att taxibolagen ska tjäna mera. Eftersom det är politiskt godkänt kan jag inte se hinder för att man outsourcar fängelseförvaring för fångar som efter avtjänat straff ska avvisas. Kostnaden för ett 16-årsstraff skulle kunna minskas från drygt 21 miljoner till drygt två miljoner. De sparade nitton miljonerna skulle kunna investeras i skola, vård och omsorg. Hur ställer ni er till outsourcing av förvaring av dömda grovt kriminella?
 6. Från politikerhåll pratas det ofta om att man inte ska ställa grupper mot varandra, vilket är exakt vad ledande politiker gör varje dag genom att omfördela resurser. Jag återkommer här till slitsamma pensionärer på ålderdomshem där vi läser chockrapporter om att de inte får kaffe, sylt till pannkakorna eller adekvat vård/omsorg av tidsbrist. Hur vill ert parti i maktställning omfördela resurserna och prioritera dem? Ska svenska pensionärer få svälta?
 7. Den svenska skolans PISA-resultat chockerade en hel nation. Vad vill ni i maktställning göra för att förbättra kvaliteten på undervisningen och därmed resultaten?
 8. Bostadsbristen är bedrövlig. Trots löften under 30 år byggs det inga enklare ungdomsbostäder med rimlig hyra. En tonåring får bereda sig att bo hemma i decennier om inte mamma och pappa kan hosta upp miljoner till en bostadsrätt. Vad gör ert parti, i maktposition, konkret åt detta?
 9. Skottlossningar och mord tillhör numera vardagen i det tidigare relativt lugna Sverige. Att den allt duktigare sjukvården räddar fler av de skjutna till livet betyder något i statistiken men i verkligheten inte att samhället blivit bättre. Vad tänker ni i en maktposition konkret göra för att minska den grova kriminaliteten.
 10. En stor del av brottsbalken härstammar från 1962. Tingsrätterna har en tendens att oftast döma i den lägsta delen av straffskalan, även vid mycket grov brottslighet. Tänker ni låta detta fortgå?
 11. Poliser utsätts för dagliga hot. I ett av Stockholms polisdistrikt lever tre utredare och deras familjer under skyddad identitet! Brandmän utsätts för stenkastning under utryckning. Ambulanspersonal har upplevt att människor har urinerat (!) på dem när de burit ut en man med hjärtinfarkt. Pengar, mobiltelefoner och andra personliga ägodelar har stulits ur ambulanser medan personalen försökt rädda liv. Skulle ni acceptera att någon stal er egendom från ert partis lokaler eller från riksdagshuset? Vad tänker ni göra för att räddningspersonal ska vara respekterad och skyddad i sitt viktiga arbete?
 12. Sverige har indirekt sanktionerat barnäktenskap genom att släppa in män som är gifta med barn. Detta innebär per automatik också sexuella övergrepp mot barn, våldtäkt av barn. Hur försvarar ni detta och vad tänker ni konkret göra för att stoppa dessa övergrepp.
 13. Det har flera gånger avslöjats att barn könsstympas i Sverige. Hur tänker ni aktivt motarbeta detta?
 14. Det är ingen hemlighet att kvinnor som flytt från andra kulturer istället hamnar i förtryck i Sverige. Kvinnor blir fångna i sina hem, får inte bestämma över egen klädsel eller eget liv, får inte går ut ensamma, hejdas från att på egen hand skapa ett nytt och integrerat liv i det nya hemlandet Sverige. Vad vill ni konkret göra för att förhindra kvinnoförtrycket i Sverige.
 15. Varje dag tar fyra människor livet av sig i Sverige. Självmorden bland unga ökar. Enligt Sveriges enda professor i självmord, Danuta Wasserman, kostar varje sådan tragedi samhället totalt 17 miljoner kronor, vid sidan av allt lidande. Den rent samhällsekonomiska förlusten är alltså 68 miljoner kronor – per dag. Vad vill ni göra för att Sverige inte ska vara ett av de mest uppmärksammade självmordslanden i världen?
 16. Enligt uppgift har kostnaden för valaffischer och liknande i årets kampanj varit en bit över 300 miljoner skattekronor som hade kunnat gå till bättre åtgärder i samhället. Hur rimmar det med er syn på samhällsekonomi? Anser ni det miljömässigt försvarbart att lägga hundratals miljoner kronor på material som delvis kommer att vandaliseras och där det inte finns några garantier för återvinning?

Centerpartiets svar:

Frågor från Dag Öhrlund- svar från Centerpartiet
Svaren nedan har kategoriserats utifrån tema.

Svar på frågorna 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11:

Centerpartiet vill kriminalisera samröre med terrororganisationer och stödjande av terrorverksamhet och vi vill stoppa offentliga medel från att gå till organisationer som sprider våldsbejakande budskap. Sverige måste ha en stark beredskap mot terror men samtidigt värna demokratiska rättigheter. Människor som stridit för terrororganisationer i andra länder och återvänder till Sverige, ska ställas inför rätta och terrorbrott ska bestraffas hårt. Det är just eftersom det ofta är svårt att bevisa att brott har begåtts utomlands som vi vill kriminalisera samröre med terrororganisation. Om ett straff
ändå inte kan dömas ut måste de personer som deltagit i terror i andra länder hållas under uppsikt och avradikaliseras. Vi vill ha ett nationellt resursteam som arbetar operativt med återvändande terrorister och radikala miljöer. Den som döms för terrorbrott och inte är svensk medborgare ska, på
samma sätt som vid annan grov brottslighet, kunna dömas till utvisning.

Att poliser slutar och inte känner det stöd de behöver är ett stort bekymmer och därför är det viktigt att arbetsmiljön för poliser förbättras. Vi vill också utbilda fler poliser, vilket är ett långsiktigt åtagande eftersom det tar tid att utbilda poliser. Kortsiktigt vill vi öka antalet arbetade polistimmar, höja de hårt arbetande polisernas löner och att poliserna ska få bättre arbetsvillkor. Hot och våld mot poliser måste straffas hårdare än idag. Men, det är också viktigt att öka polisens effektivitet med tydligare resultatuppföljning och ansvarsutkrävande för de som inte når upp till mål och förväntade resultat.Vi vill se stora satsningar på polisen för att garantera polisens lokala närvaro i samhällen och
kvarter. På så sätt kan vi få poliser att stanna kvar i yrket och locka fler att bli poliser.

#Metoo-rörelsen visade hur utbrett det är med sexuella trakasserier. Men även mer grova sexualbrott. Centerpartiet anser att det är alldeles för låga straff för våldtäkt och grov våldtäkt. Därför vill vi höja straffen för dessa brott och även för brottet sexuellt övergrepp. Vi vill även införa brottet ”synnerligen grov våldtäkt” med ett högre straff, för riktigt grova fall. Sexualbrott gör ofta att offret känner skuld och skam. Ett barn som utsätts tvekar ofta att anmäla, ibland långt upp i vuxen ålder. Vi vill att preskriptionstiden, alltså att ett åtal måste ske inom en viss tid efter en händelse, för sexualbrott mot barn ska tas bort helt och att den ska förlängas för övriga sexualbrott. Gärningsmän ska inte gå fria för att offret drabbas av skam, skuld och rädsla i flera år efter övergreppet. Men  skärpta straff är inte allt, sexualbrott måste också förebyggas. Vi vill därför att alla elever ska få en bra sex- och samlevnadsundervisning. Vi föreslår att sex- och samlevnad blir obligatoriskt ämne på lärarutbildningen. Vi vill också öka stödet för utsatta kvinnor, bl.a. genom att Nationellt Centrum för kvinnofrid får mer resurser och genom att satsa ytterligare 100 miljoner på tjej- och kvinnojourer.

Det är skillnad på fängelseförvaring och färdtjänstverksamhet eftersom fängelseförvaring handlar om myndighetsutövning. Det kräver särskild hänsyn och därför är vi skeptiska till förslaget att outsourca fängelseverksamhet till låglöneländer. Vi kan heller inte bedöma relevansen i de beräknade besparingarna på 19 miljoner kronor.
Det är oacceptabelt att den grovt organiserade brottsligheten breder ut sig och att kriminella gäng sprider otrygghet i vissa områden. Dödsskjutningarna i Sverige har skjutit i höjden sedan 2011.

Kriminella gäng hotar poliser och åklagare och i vissa områden sprider otryggheten ut sig. Grov organiserad brottslighet och gängbrottslighet måste straffa sig. Polisen måste få möjlighet att säkra bevis på fler sätt än idag. Vi vill därför stärka polisen och hela rättskedjan så att de bättre kan motverka grov organiserad brottslighet. Vi vill att polisen ska kunna säkra bevis på fler sätt än idag, exempelvis genom hemliga tvångsmedel, och att det ska bli lättare för polisen att sätta upp övervakningskameror i brottsutsatta områden. Det är också viktigt att de som utreder grova brott får lättare att utbyta information med varandra. Vi vill få stopp på skjutningarna genom att de synnerligen grova vapenbrotten straffas hårdare. Men, det är också viktigt att stoppa brottslighet
innan den tar sig grova uttryck, vi vill därför införa nolltolerans mot småbrott med start i vissa utsatta områden. Vi tror också att det behövs satsa mer pengar på vittnesskydd för den som vill hoppa av.

För att få hårdare straff i praktiken vill vi att domstolarna i högre grad använder hela straffskalan. Det finns en utmaning i att domstolarna, trots upprepade lagändringar, inte gör det ens i ärenden där detta tycks uppenbart. Lagstiftaren har tidigare gjort ändringar som syftat till att skärpa straffen, utan att ändringarna gett effekt. Vi vill se ytterligare en översyn av lagstiftningen för att nå en tydlig förändring i straffmätningen.

Hot och våld mot alarmeringspersonal är absolut oacceptabelt. Straffen ska bli hårdare för dem som hotar och utövar våld mot alarmeringspersonal. Vi vill därför införa en ny brottsrubricering- våld mot alarmeringspersonal. Tillskillnad från bestämmelsen om hot och våld mot tjänstemän skulle det inte finnas krav på myndighetsutövning för att lagen ska gälla. Straffskalan ska vara fängelse i lägst 6 månader.

Svar på frågorna 2, 6:

Vi vill se ekonomiska förbättringar för de äldre som har det allra sämst. Och det brådskar. En del pensionärer har idag inte ens råd med det allra nödvändigaste. Många pensionärer har inte tillräckligt med pengar över för mat när räkningar, hyran och andra utgifter är betalt. Vi vill höja pensionerna för de som bara har garantipension eller låg inkomstpension. De som har det ekonomiskt sämst ställt, ofta ensamstående kvinnor måste få det bättre. Vi måste få en tydligare reglering och lagstiftning på att kommunerna måste se till att pensionärerna i varje kommun har det
bra. Det varierar mellan kommunerna vilka kostnader de har för vissa nödvändiga trygghetssystem för den äldre. Det kan gälla kostnader för trygghetslarm, färdtjänst, hyra för bostaden, bostadstillägg osv. I de sociala välfärdssystemen finns olika ”tak” för vad levnadsnivå är. Det behövs en översyn och likriktning av kostnader för de utgifter äldre har för vård, omsorg och stöd i sin tillvaro. Nivåer och vad som ingår i försörjningsstödet, existensminimum och förbehållsbelopp behöver ses över. Vi vill
även att högkostnadsskyddet för äldre ska justeras nedåt. Inom äldreomsorgen är det viktigt att det finns kvalitetskrav, lika för privata och kommunala boenden, och att behålla valfriheten så att det går att välja bort ett boende som inte motsvarar de förväntningar man kan ha och ska kräva.

Svar på frågorna 12, 13, 14

Alla människor i Sverige får inte leva sitt liv som de vill. Vissa, särskilt flickor, kontrolleras hårt av sina familjer i hederns namn. De hotas och misshandlas och ibland går det så långt att de mördas eller tvingas till självmord. Pojkar känner sig pressade att kontrollera sina systrar för att bevara en påstådd heder och varje år tvingas unga män och kvinnor, pojkar och flickor in i arrangerade äktenskap. HBTQ-personer hindras att vara sig själva. Brott utförda i hederns namn drabbar allt för många människor i Sverige i dag. Unga människor som inte får träffa vänner, blir hotade, misshandlade, tvingade till äktenskap, könsstympade eller i värsta fall mördade. Detta måste få ett slut.

Centerpartiet vill därför att hedersmotiv ska ses som en försvårande omständighet med hårdare straff, vi vill införa en skyddslag som hindrar barn under 18 år från att föras ut ur landet om det finns risk för tvångsgifte eller könsstympning, och vi vill straffa vårdnadshavare som inte skyddar flickor från könsstympning. Barnäktenskap i Sverige ska vara helt förbjudet. Inga luckor ska finnas i lagstiftningen. Ändå vet vi att det förekommer barnvigslar i Sverige, och att det kommer gifta flickor hit under 18 varje år. Och att myndigheterna låter det fortgå. Det kan vi inte acceptera.

Centerpartiet vill att alla barn ska ha samma skydd i Sverige. Vi vill utreda omfattningen av barn som tvingas leva under äktenskapsliknande förhållanden i Sverige, se nationella riktlinjer till alla landets kommuner i hanteringen av ärenden som rör ensamkommande flickor och verka för att inget barn under 18 år ska kunna anses som gift i Sverige, även om äktenskapet har ingåtts i ett land där äktenskapet varit giltigt. Vi vill också inrätta en tvångsäktenskapsenhet, liknande den Forced Marriage Unit som finns i Storbritannien, som arbetar både nationellt och internationellt utifrån ett brottsförebyggande- och ett brottsofferperspektiv. Denna skulle möjliggöra för förhör på ambassader om barn tvingats utomlands för att ingå äktenskapsliknande förhållanden eller när flickor riskerar utsättas för könsstympning.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Det kan förekomma i alla typer av nära relationer, vanligast är att kvinnor drabbas. Det är oacceptabelt. Vi vill ha en nollvision för våld och förtryck i nära relationer. Samhället måste bli bättre på att upptäcka våld i nära relationer, hjälpa till att anmäla gärningsmannen och att skydda offren. Kunskapen hos t.ex. vårdpersonal kring våld i nära relationer behöver öka och för att fler ska våga anmäla är det också viktigt att förbättra vittnesskyddet.

Svar på frågorna 7,8,15

Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i landet du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll. Utbildningen ska hålla hög klass, från förskolan, ända upp till universitet och forskningsnivå. Alla barn har rätt att lära sig läsa skriva och räkna, och att få hjälp och stöd för att utvecklas och lära sig utifrån sina egna behov. Målet måste alltid vara att varje elev lämnar skolan med godkända betyg. Fler insatser behövs för elever som inte når kunskapsmålen, men det är också viktigt att de som har lätt för sig får utmaningar och stöd för att kunna fortsätta utvecklas.

Alla behöver någonstans att bo, men i bostadsbristens Sverige är köerna långa. Det behöver byggas många nya bostäder. Med enklare regler och mindre krångel är det möjligt. Rörligheten på bostadsmarknaden behöver också öka. Om du vill sälja din bostad och flytta drabbas du av höga skatter. Det gör att många som vill byta bostad väljer att bo kvar och det hindrar i sin tur andra som söker nytt boende. Därför vill vi att bostadsskatterna ses över. Vi vill däremot inte återinföra fastighetsskatten. Vi vill förenkla regler så att de inte hindrar bostadsbyggandet, sätta en gräns för hur
lång tid det får ta att behandla överklaganden av byggplaner och främja klimatsmart byggande.

Vården måste bli bättre på att upptäcka risk för och förebygga självmord. Det behövs bland annat bättre metoder för att se vilka som ligger i riskzonen och fler förebyggande insatser. Vi vill också korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, öka tillgången till stöd för personer som lider av psykisk ohälsa och satsa på att utbilda fler som kan erbjuda psykiatrisk hjälp. För ungdomar på landsbygden vill vi ha mobila ungdomsmottagningar, i form av exempelvis bussar så unga människor på landsbygden kan få den hjälp de har rätt till.