Svar från partierna (4): Kristdemokraterna

För en tid sedan mailade jag till samtliga riksdagspartier och ställde en rad frågor i olika ämnen.

I skrivande stund har alla utom V, S, MP och SD svarat.

Här nedan följer svaren från Kristdemokraterna, som prydligt svarade under varje fråga:

Hej!
Tack för era frågor till Kristdemokraterna. Här kommer våra svar.
1.      För några år sedan nämnde SÄPO att de i Sverige hade några hundra personer att bevaka, som kunde misstänkas ha kopplingar till terrornätverk och/eller förbereda terrorattacker. I år har SÄPO meddelat att detta tal stigit till mellan 2 000 och 3 000. Anser ni att dessa terrormisstänkta – om de inte har svenskt medborgarskap – ska ha rätt att stanna i Sverige? Om inte, vilka konkreta åtgärder vill ni vidta för att utvisa dem?
Nej. Idag kan Säpo via sin säkerhetsprövning vid asylärenden hindra att uppehållstillstånd utfärdas. Vi förespråkar dessutom asylansökningsområden där personer ska anlända när de söker asyl och vistas under processen. Då blir det enklare att fastställa identitet och göra en säkerhetsprövning. Personer som är säkerhetshot ska inte få stanna. Personer som gett felaktiga uppgifter eller mutat sig till ett uppehållstillstånd ska kunna bli av med det. Personer som däremot redan fått uppehållstillstånd måste först dömas för brott, då kan de också dömas till utvisning. Vi vill skärpa kontrollen av Sveriges gränser med fler tullare och ha asylansökningsområden som kommer göra det svårare för personer att avvika.
2.      Det finns svenska pensionärer som bor på gatan och är helt beroende av frivilliga hjälporganisationer. Efter ett helt livs hårt arbete är de hänvisade till soppkök för mat och till att sova halvliggande över bord på nattöppna hamburgerrestauranger. Anser ni att detta är en värdig behandling av dem som byggt landet? Om inte, vilka konkreta åtgärder vill ni genomföra för att ge dessa människor en värdig tillvaro och ett eget hem?
Vi vill ta bort den orättvisa skillnaden mellan pension och skatt omedelbart. För dagens pensionärer har vi i pensionsgruppen sett till att stärka garantipensionen med en höjning på 1000 kr i månaden. Kristdemokraterna vill också höja bostadstillägget för pensionärer med 500 kr för ensamboende och 300 kr för samboende, samt höja taket till 7500 kr. Dessutom vill vi sänka skatten för pensionärer som jobbar, vilket skulle innebära att personer som är över 65, men fortfarande i god form tjänar mer på att jobba vidare. Det skulle förbättra pensionärernas ekonomi avsevärt.
3.      Poliser som är underbetalda och inte känner tillräckligt stöd från sina chefer, säger upp sig. Enligt undersökningar saknas det tiotusentals poliser på gatorna för att vi ska hålla EU-genomsnittet. Polishögskolan, som tidigare hade 7 000 sökande till 300 platser, kan nu inte fylla stolarna utan tvingas sänka kraven. Anser ni a) att det är acceptabelt med poliser som kommit in på grund av sänkta ansökningskrav och b) hur vill ni konkret agera för att vi snabbt ska få så många poliser vi behöver?
Vi vill att polisen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det är man inte idag, bland annat på grund av de låga lönerna och den ansträngda arbetssituationen. Därför vill vi ha 10 000 fler poliser till 2025 och höja lönerna för de som halkat efter mest med 5 000 kronor i månaden. Det skulle locka tillbaka många som slutat i förtid, vilket gör att vi snabbare når målet om 10 000 fler poliser. Det skulle också öka antalet sökande till Polishögskolan, vilket skulle öka kraven. Vi vill inte sänka kraven.
4.      Våldtäkter och gruppvåldtäkter är på modet. Gärningsmännen – i de fall de återfinns – går ofta fria i brist på bevis. Jag är den förste att stå upp för att ingen oskyldig ska dömas, samtidigt förstår jag inte att män som förstört kvinnor för livet får gå fria. Vad tänker ni – i en maktposition – konkret göra åt det här problemet?
Vi vill höja straffet för våldtäkt av normalgraden till tre års fängelse och vi vill att utvisning ska utdömas redan vid sex månaders fängelse. Vi vill återupprätta de särskilda sexualbrottsgrupperna som försvunnit från polisen, när resurserna gått till annat. Dessutom vill vi tillföra 10 000 nya poliser, så att det faktiskt finns resurser nog att utreda.
5.      En fängelseplats kostar i dag skattebetalarna, enligt kriminalvården, 3 609 kronor per dygn. Alltmer i samhället outsourcas, till och med växeltjänsten för den så viktiga och skattebetalda färdtjänstverksamheten. Den har outsourcats till låglöneländer för att taxibolagen ska tjäna mera. Eftersom det är politiskt godkänt kan jag inte se hinder för att man outsourcar fängelseförvaring för fångar som efter avtjänat straff ska avvisas. Kostnaden för ett 16-årsstraff skulle kunna minskas från drygt 21 miljoner till drygt två miljoner. De sparade nitton miljonerna skulle kunna investeras i skola, vård och omsorg. Hur ställer ni er till outsourcing av förvaring av dömda grovt kriminella?
Vi vill inte outsourca fängelser till utlandet. Däremot vill vi att fler utländska medborgare som ska utvisas avtjänar sina straff i sina hemländer.
6.      Från politikerhåll pratas det ofta om att man inte ska ställa grupper mot varandra, vilket är exakt vad ledande politiker gör varje dag genom att omfördela resurser. Jag återkommer här till slitsamma pensionärer på ålderdomshem där vi läser chockrapporter om att de inte får kaffe, sylt till pannkakorna eller adekvat vård/omsorg av tidsbrist. Hur vill ert parti i maktställning omfördela resurserna och prioritera dem? Ska svenska pensionärer få svälta?
Nej, svenska pensionärer ska inte svälta. Vi satsar 27,5 miljarder mer på vården den kommande perioden än regeringen. Vi vill ha en äldreboendegaranti, en kömiljard som kortar vårdköerna, betala ut en bonus till kommunen som drar ner på personalomsättningen i hemtjänsten så att fler äldre känner igen de som kommer hem till dem och hjälper till. Vi gör det genom att skära ner på onödigt slöseri som byggsubventioner och subventioner till elcyklar.

7.      Den svenska skolans PISA-resultat chockerade en hel nation. Vad vill ni i maktställning göra för att förbättra kvaliteten på undervisningen och därmed resultaten?

Vi menar också att man måste locka de bästa lärarna till de skolor som ligger i utanförskapsområden. Därför har vi föreslagit att karriärlärartjänster i utanförskapsområden ska ha ett lönepåslag om 10 000 kronor. För att öka likvärdigheten ska också nationella kvalitetskrav införas. De ska gälla för alla skolor oavsett huvudman. Skärpta regler och sanktioner behövs för att komma till rätta med bristande kvalitet i skolan. Vi anser att kvalitetsutvecklingen inom den svenska skolan skulle gynnas av att Skolinspektionen ges ett explicit uppdrag att också ge förbättringsorienterad återkoppling till de skolor som granskats. Det kan handla om att inte bara söka avvikelser och brister utan att också lyfta fram goda exempel så att skolor kan lära av varandra och att i dialog ge vägledning för hur kvalitetsbrister ska kunna åtgärdas. Tillsynen ska vara ändamålsenlig och fokusera på väsentligheter.
8.      Bostadsbristen är bedrövlig. Trots löften under 30 år byggs det inga enklare ungdomsbostäder med rimlig hyra. En tonåring får bereda sig att bo hemma i decennier om inte mamma och pappa kan hosta upp miljoner till en bostadsrätt. Vad gör ert parti, i maktposition, konkret åt detta?
Det finns flera olika sätt att få ner hyrorna exempelvis genom industriellt byggande. Prissättningen kan också hållas nere genom att bekämpa kommunala särkrav samt att lätta på och förkorta planprocessen. Byggnormernas standardisering kan individualiseras, boenden som man bor i under en kortare period, såsom studentboenden, ska till exempel inte behöva möta samma krav som övriga bostäder. Utgångspunkten bör vara att endast regler som är grundläggande för människors hälsa och säkerhet bör vara kvar. Under senare år har ett antal företag etablerats som erbjuder modulbostäder för studenter. Modulbostäderna kan lätt byggas ihop och lätt plockas ner om och när förutsättningarna förändras. Det är angeläget att kommunerna är aktiva i sin markplanering och kan erbjuda tidsbegränsade bygglov för modulbostäder åt studenter på mark som för tillfället står outnyttjad.

9.      Skottlossningar och mord tillhör numera vardagen i det tidigare relativt lugna Sverige. Att den allt duktigare sjukvården räddar fler av de skjutna till livet betyder något i statistiken men i verkligheten inte att samhället blivit bättre. Vad tänker ni i en maktposition konkret göra för att minska den grova kriminaliteten?

Vi vill ha 10 000 fler poliser, skärpa straffen och ta bort straffrabatterna. Idag finns det i brottsbalken dubbelt så många skäl att sänka ett straff som att höja det. Det är helt fel. Mängdrabatterna, som innebär att du får lägre straff om du döms för flera brott samtidigt ska också bort. Samtidigt vill vi införa en rad nya brott, för den som attackerar räddningstjänst och ambulanspersonal. Den som förstör skolor och socialtjänst ska kunna dömas för ”attacker mot vitala samhällsfunktioner”, eftersom det är gängen som tjänar på skola och socialtjänst inte fungerar, och fler hamnar i utanförskap.
10.     En stor del av brottsbalken härstammar från 1962. Tingsrätterna har en tendens att oftast döma i den lägsta delen av straffskalan, även vid mycket grov brottslighet. Tänker ni låta detta fortgå?
Nej, som vi nämner ovan vill vi genomföra genomgripande förändringar i den alldeles för lama utdömningen av straff i Sverige. Problemet är inte alltid att straffskalan är för låg, utan att det finns så många rabatter som sänker straffet. Det vill vi ändra på.
11.     Poliser utsätts för dagliga hot. I ett av Stockholms polisdistrikt lever tre utredare och deras familjer under skyddad identitet! Brandmän utsätts för stenkastning under utryckning. Ambulanspersonal har upplevt att människor har urinerat (!) på dem när de burit ut en man med hjärtinfarkt. Pengar, mobiltelefoner och andra personliga ägodelar har stulits ur ambulanser medan personalen försökt rädda liv. Skulle ni acceptera att någon stal er egendom från ert partis lokaler eller från riksdagshuset? Vad tänker ni göra för att räddningspersonal ska vara respekterad och skyddad i sitt viktiga arbete?
Här krävs krafttag. Vi vill införa ett antal nya brottsrubriceringar för att skydda både blåljuspersonal och andra som är utsatta för hot och skadegörelse. Hot mot alarmeringspersonal och våld mot alarmeringspersonal tar fasta på hoten och våldet som drabbar räddningstjänst och sjukvårdare, då de inte räknas som tjänstemän i lagens mening, som poliser gör. Vi vill också bryta ut brottet våld mot tjänsteman, eftersom det idag stadgas i en gemensam bestämmelse med våld och hot mot tjänsteman. Våld mot tjänsteman ska innebära ett minimistraff på sex månader. Samma gäller våld mot alarmeringspersonal. Vi vill sänka kraven för kränkningsersättning till poliser.
Vi vill också införa det nya brottet attacker mot vitala samhällsfunktioner, som ska rikta in sig på dem som ägnar sig åt skadegörelse i skolor, mot socialtjänstlokaler, sjukhus med mera. Den som attackerar samhällets grundläggande funktioner attackerar också den fungerade demokratin. Slutligen vill vi ge sjukhus möjligheten att porta personer som i egenskap av besökare beter sig stökigt, hotfullt eller våldsamt, ett problem som eskalerat under senare år. Personer som beter sig så ska få besöksförbud på sjukhus, om de inte själva söker vård.
12.     Sverige har indirekt sanktionerat barnäktenskap genom att släppa in män som är gifta med barn. Detta innebär per automatik också sexuella övergrepp mot barn, våldtäkt av barn. Hur försvarar ni detta och vad tänker ni konkret göra för att stoppa dessa övergrepp.
Vi försvarar det inte alls, utan är helt emot detta. Vi vill helt enkelt förbjuda detta. Den som bryter mot förbud hamnar i fängelse.
13.     Det har flera gånger avslöjats att barn könsstympas i Sverige. Hur tänker ni aktivt motarbeta detta?
Vi vill bland annat särreglera hedersbrott som ett särskilt brott i svensk lag, så att den som döms får hårdare straff och statistiken blir tydligare och vi därmed får en bättre bild av problemets omfattning. Vi vill också införa ett asylprogram för alla som söker asyl i Sverige, i vilket bland annat undervisningskrav i samhällskunskap ska införas så att vi tydliggör vilka värderingar och regler som gäller i Sverige.
14.     Det är ingen hemlighet att kvinnor som flytt från andra kulturer istället hamnar i förtryck i Sverige. Kvinnor blir fångna i sina hem, får inte bestämma över egen klädsel eller eget liv, får inte går ut ensamma, hejdas från att på egen hand skapa ett nytt och integrerat liv i det nya hemlandet Sverige. Vad vill ni konkret göra för att förhindra kvinnoförtrycket i Sverige.
Vi vill öka stödet till kvinnojourer, vi vill att hedersbrott ska vara särreglerat i brottsbalken för hårdare straff och statistiken blir tydligare och vi därmed får en bättre bild av problemets omfattning. Vi vill också införa ett asylprogram för alla som söker asyl i Sverige, i vilket bland annat undervisningskrav i samhällskunskap ska införas så att vi tydliggör vilka värderingar och regler som gäller i Sverige.

15.     Varje dag tar fyra människor livet av sig i Sverige. Självmorden bland unga ökar. Enligt Sveriges enda professor i självmord, Danuta Wasserman, kostar varje sådan tragedi samhället totalt 17 miljoner kronor, vid sidan av allt lidande. Den rent samhällsekonomiska förlusten är alltså 68 miljoner kronor – per dag. Vad vill ni göra för att Sverige inte ska vara ett av de mest uppmärksammade självmordslanden i världen?

Arbetet mot självskadebeteende, självmordsförsök och självmord hos barn och unga måste intensifieras. Det är därför viktigt att kunskap och metoder utvecklas för att identifiera riskgrupper och på det sättet kunna rikta särskilda förebyggande insatser till dessa barn och ungdomar. Vi vill också att det genomförs en bred utredning för att kartlägga och undersöka orsakerna till den ökande psykiska ohälsan samt komma med förslag till åtgärder. Några säkra svar på vad som är orsak till den mörka utvecklingen finns inte idag. Vi vill ta fram en handlingsplan med bland annat förebyggande åtgärder. Denna handlingsplan kan även omfatta arbetet med första linjens sjukvård i kommuner och landsting. Vi vill även, baserat på ett arbetssätt som finns i Storbritannien, att det tillsätts en ”haverikommission” när en ung person har begått självmord. Socialtjänst, skola, polis, sjukvård och civilsamhället ska då tillsammans göra en utredning om vad som hänt och vad som har brustit.

16.     Enligt uppgift har kostanden för valaffischer och liknande i årets kampanj varit en bit över 300 miljoner skattekronor som hade kunnat gå till bättre åtgärder i samhället. Hur rimmar det med er syn på samhällsekonomi? Anser ni det miljömässigt försvarbart att lägga hundratals miljoner kronor på material som delvis kommer att vandaliseras och där det inte finns några garantier för återvinning?

Ja, vi anser att det viktigt att medborgarna får information om att det är val, vad de olika partierna tycker, hur man röstar etc. 300 miljoner kan låta mycket, men det är pågående informationskampanjer för val i hela landet under flera veckor tid. Lägger man ihop alla kostnader blir det såklart mycket.

 

Med vänlig hälsning,
Tove Fridman
—————————–————-
Kommittéhandläggare
Kristdemokraternas riksdagskansli