Svar från partierna (5): Medborgerlig samling

För en tid sedan mailade jag till samtliga riksdagspartier och ställde en rad frågor i olika ämnen.

I skrivande stund har alla utom V, S, MP och SD svarat.

Jag skickade aldrig frågorna till Medborgerlig samling, som dock hörde av sig och uttryckligen bad att få svara. På grund av det och att de ställer upp i höstens val, publicerar jag även deras svar här:

För några år sedan nämnde SÄPO att de i Sverige hade några hundra personer att bevaka, som kunde misstänkas ha kopplingar till terrornätverk och/eller förbereda terrorattacker. I år har SÄPO meddelat att detta tal stigit till mellan 2 000 och 3 000. Anser ni att dessa terrormisstänkta – om de inte har svenskt medborgarskap – ska ha rätt att stanna i Sverige? Om inte, vilka konkreta åtgärder vill ni vidta för att utvisa dem?

Svar: Medborgerlig Samling vill förstärka SÄPO kraftigt som en generell åtgärd för att öka myndighetens kapacitet att bedriva säkerhetshöjande verksamhet. Utvisning p.g.a. terrormisstanke är inte legalt möjligt idag och andra åtgärder för att höja medborgarnas säkerhet får vidtas: Punktmarkera individerna och använd befintlig lagstiftning för att i första hand förhindra brottslighet och i andra hand säkerställa att individen åtalas och döms till fängelse och utvisning vid grov brottslighet. I punkt 2.2.5 i vårt rättspolitiska program förslår vi skärpning när det gäller utvisning och återkallande av uppehållstillstånd vid fällande domar för viss brottslighet.

Lagstiftningen medger som sagt inte utvisningen p.g.a. misstanke om terrorbrott och retroaktiv lagstiftning är i princip förbjudet och att ändra lagstiftningen för att täcka in redan begångna handlingar eller misstanke om brott är inte aktuellt för Medborgerlig Samling.

En översyn av hela lagstiftningen kring problemkomplexet som frågan avser ska göras skyndsamt för att skapa verktyg för myndigheterna att kunna öka medborgarnas säkerhet.

Det finns svenska pensionärer som bor på gatan och är helt beroende av frivilliga hjälporganisationer. Efter ett helt livs hårt arbete är de hänvisade till soppkök för mat och till att sova halvliggande över bord på nattöppna hamburgerrestauranger. Anser ni att detta är en värdig behandling av dem som byggt landet? Om inte, vilka konkreta åtgärder vill ni genomföra för att ge dessa människor en värdig tillvaro och ett eget hem?

Svar: Utgångspunkten för beskrivningen ”Efter ett helt livs hårt arbete är de hänvisade till soppkök för mat och till att sova halvliggande över bord på nattöppna hamburgerrestauranger” leder tanken fel.

Om beskrivningen skulle exemplifieras med personer i verkliga livet, skulle man kunna ställa följande kontrollfrågor om utanförskapet för att avgöra om livet i soppköket och sovandet på nattöppna hamburgerrestauranger kan bero på andra omständigheter än just det att det är pensionärer som drabbas.

  1. Är personen ålderspensionär eller förtidspensionär – det sistnämnda utesluter ju per definition påståendet ”efter ett helt livs hårt arbete”?
  2. Vid vilken ålder valde personen ifråga att gå i ålderspension? Ju tidigare man väljer att påbörja sin ålderspension (från 61 år och framåt) desto lägre inkomstpension får man.
  3. Har ett helt livs hårt arbete utförts på heltid eller deltid och hur mycket har man arbetat vitt, svart eller ideellt? Inkomstpensionen styr ju av hur mycket sociala avgifter som betalats in under ett helt livs arbete.
  4. Är personen psykiskt tillräknelig och lider denne av drogmissbruksproblem – den absoluta majoriteten av de hemlösa lider av obehandlade psykiska diagnoser eller har ett pågående drogmissbruk? Alltså är det mer troligt att en eventuell hemlös ålderspensionär är ett misslyckade kopplat till psykiatrin och missbruksvården än till pensionssystemet som sådant.
  5. Har personen ansökt om kompletterande bidrag om inkomstpensionen är låg? Vid låg inkomst får ålderspensionärer dels kompletterande garantipension eller äldreförsörjningsstöd, dels bostadsbidrag upp till 5.100 kr i månaden skattefritt.
  6. Är personen hemlös på riktigt eller är denne registrerad som sammanboende med någon? Om den ”hemlöse” är registrerad som sammanboende sänks garantipension, äldreförsörjningsstöd och bostadsbidrag eftersom man lägger samman de sammanboendes inkomster för att göra en helhetsbedömning av stödbehovet.

Det är oklart vilken sorts pensionär frågan avser – förtidspensionär eller ålderspensionär? I detta fall utgår vi från att frågeställaren avser ålderspensionärer. Om en ålderspensionär, jobbat heltid, betalat sin skatt och inte lagt ett helt livs arbete i den svarta sektorn så är den lägsta inkomstpensionen med kompletterande bostadsbidrag ca 12.000 kr efter skatt. Om ålderspensionären istället faktiskt lagt ett helt livs arbete i den svarta sektorn eller jobbat som hemmafru/hemmaman så ger garantipensionen med kompletterande bostadsbidrag ca 11.000 kr efter skatt.

Den pensionär som befinner sig i den prekära situation som beskrivs i frågan befinner sig där med all sannolikhet på grund av omständigheter som förelåg även före pensioneringen och som snarare beror på brister i psykiatrivård och missbruksvård. I den delen hänvisar vi till svar på fråga 15.

Därutöver anser Medborgerlig Samling att dagens pensionärer betalar för alldeles mycket skatt på sina pensioner. Vi anser att det idag är för liten skillnad i ersättning mellan de ålderspensionärer som lagt ett helt livs hårt arbete i den vita sektorn jämfört med dem som arbetat svart, inte arbetat alls eller nyss anlänt till Sverige och gått i pension. Dessutom menar vi att det är ett systemfel att i princip alla som får inkomstpension och har en låg tjänstepension måste få bostadsbidrag för att klara sig. Därför vill Medborgerlig Samling göra alla pensionsinkomster upp till 8.300 kr i månaden skattefria med målet att på sikt höja detta fribelopp till 10.000 kr i månaden. Det är alltså först efter en inkomst på 100.000 kr per år som ålderspensionärerna börjar betala skatt.

Till detta skall läggas att Medborgerlig Samling sänker den genomsnittliga inkomstskatten i Sverige från 32,12% till 30% vilket ger ålderspensionärerna ytterligare pengar.

Poliser som är underbetalda och inte känner tillräckligt stöd från sina chefer, säger upp sig. Enligt undersökningar saknas det tiotusentals poliser på gatorna för att vi ska hålla EU-genomsnittet. Polishögskolan, som tidigare hade 7 000 sökande till 300 platser, kan nu inte fylla stolarna utan tvingas sänka kraven. Anser ni a) att det är acceptabelt med poliser som kommit in på grund av sänkta ansökningskrav och b) hur vill ni konkret agera för att vi snabbt ska få så många poliser vi behöver?

Svar: Det är oacceptabelt. Ur MED:s rättspolitiska program:

4.1.1 Att förbättra polisers arbetsvillkor och fokusera på kärnverksamheten genom mindre administration

4.2.2 Att poliser och säkerhetspolisers löneutveckling under överskådlig tid ska vara hög

4.2.12 Att renodla polisutbildningen till att avse mer konkret utbildning för arbetet utan inslag av genusvetenskap och liknande ideologier, samt att genom tillfälligt beslut snarast varva praktik med studierna i avvaktan på permanent förändring av skolplanen

2.2.3 Att statliga ordningsvakter ska ges ökade befogenheter samt kunna delegeras vissa arbetsuppgifter

Sammanfattning:

Det enda som omedelbart kan göras är att polisen omedelbart inom ramen för myndigheten anställer egna ordningsvakter som efter utökad utbildning kan tjänstgöra under och avlasta polisen. Utökat antal civilanställda, t.ex. enklare brottsutredning sköts redan idag av dessa med bra resultat. Genom att börja varva teori och praktik kan vi snabbt få ut poliser under utbildning. Utbildningen av tillräckligt många poliser kommer att ta många år och innan dess kommer inte fullutbildade poliser finnas i tillräcklig omfattning. De ska därefter i viss mån ersätta de akutåtgärder som skissas ovan

Våldtäkter och gruppvåldtäkter är på modet. Gärningsmännen – i de fall de återfinns – går ofta fria i brist på bevis. Jag är den förste att stå upp för att ingen oskyldig ska dömas, samtidigt förstår jag inte att män som förstört kvinnor för livet får gå fria. Vad tänker ni – i en maktposition – konkret göra åt det här problemet?

Svar: Höja straffen men framförallt ge korrekt information till allmänheten och ta fram den statistik som inte BRÅ hittills inte fått i uppdrag att ta fram. Underlätta och belöna civila ingripanden och eftersom gärningsmännen ofta är multikriminella borde redan vissa suttit häktade för annan brottslighet varvid brotten förebyggs. Ur MED:S rättspolitiska program:

2.1.2 Att all brottsstatistik detaljredovisas avseende bl.a. kön, ålder, medborgarskap m.m.

2.2.9 Att gärningsmän ska utge skadeståndsersättning även till den som ingriper för att beivra våldsbrott eller medverkar till gripande

3.1.5 Att utöka medborgarnas nödvärns- och ingripanderätt

3.1.6 Att såväl straffminimum- som straffmaximum för grova våldsbrott skärps

3.1.15 Att öka möjligheten till beslut om häktning av ungdomar under 18 år vid allvarligare brottslighet

3.1.22 Att som särskilt försvårande omständighet vid grov våldtäkt också ska anges att brottsoffret valts ut pga. etnicitet, nationalitet eller trosuppfattning. Straffminimum ska höjas till sex års fängelse

En fängelseplats kostar i dag skattebetalarna, enligt kriminalvården, 3 609 kronor per dygn. Alltmer i samhället outsourcas, till och med växeltjänsten för den så viktiga och skattebetalda färdtjänstverksamheten. Den har outsourcats till låglöneländer för att taxibolagen ska tjäna mera. Eftersom det är politiskt godkänt kan jag inte se hinder för att man outsourcar fängelseförvaring för fångar som efter avtjänat straff ska avvisas. Kostnaden för ett 16-årsstraff skulle kunna minskas från drygt 21 miljoner till drygt två miljoner. De sparade nitton miljonerna skulle kunna investeras i skola, vård och omsorg. Hur ställer ni er till outsourcing av förvaring av dömda grovt kriminella?

Svar: Fångar skall i högra grad arbeta under sin fängelsevistelse och billigare alternativ skall efterforskas, tex outsourcing.

Utdrag ur MED:S rättspolitiska program:

2.3.5 Att utreda hur utländska medborgare dömda i Sverige i högre grad kan avtjäna fängelsestraff i sitt hemland.

2.3.6 Att utreda hur arbets- eller studieplikt för fängelseinterner kan utökas samt koppla detta till återbetalning av skadestånd och villkorlig frigivning.

Från politikerhåll pratas det ofta om att man inte ska ställa grupper mot varandra, vilket är exakt vad ledande politiker gör varje dag genom att omfördela resurser. Jag återkommer här till slitsamma pensionärer på ålderdomshem där vi läser chockrapporter om att de inte får kaffe, sylt till pannkakorna eller adekvat vård/omsorg av tidsbrist. Hur vill ert parti i maktställning omfördela resurserna och prioritera dem? Ska svenska pensionärer få svälta?

Svar: Medborgerlig Samling vill minska den offentliga sektorn avsevärt, stoppa skatteslöseriet och lägga fokus på statens kärnverksamhet. Vi vill över tiden sänka skattetrycket från dagens 44% till ca 30%, vilket innebär att de flesta svenskar får mer makt över sina pengar och de val de vill göra i livet. Detta gäller även pensionärerna. Självfallet kommer Medborgerlig Samling säkerställa att det även finns skäliga boendevillkor för de ålderspensionärer som av olika skäl inte kan finansiera sitt uppehälle nu och i framtiden men målet är att dessa skall vara väldigt få jämfört med idag. De pensionärer som varit slitsamma har i Medborgerlig Samlings Sverige fått ihop en god förmögenhet under sitt yrkesliv som gör att de slipper bo på kommunalt finansierade (vilket alla i dagens Sverige de facto är oavsett den juridiska formen på utföraren) ålderdomshem där de inte får kaffe, sylt till pannkakorna eller adekvat vård/omsorg av tidsbrist.

Den svenska skolans PISA-resultat chockerade en hel nation. Vad vill ni i maktställning göra för att förbättra kvaliteten på undervisningen och därmed resultaten?

Svar: Den svenska skolans PISA-resultat må ha chockerat en nation, men inte lärarna, som under protest behövde genomlida de socialistiska och borgerliga s.k. skolreformerna under framförallt 1990-talet. Kommunaliseringen 1991 var ett misstag som behöver rättas till genom ett återförstatligande. Friskolereformen 1992 gav skolan en större mångfald, vitalisering, och konkurrens, men efter 1994 även en betygsinflation, som inte alls var nödvändig, utan var ett resultat av feltänkta incitamentsstrukturer. Sedan 1994 gäller fortfarande att ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart.” Medborgerlig Samling tycker att kunskapsöverföring vore en bättre uppgift för skolan.

Lärarbristen behöver åtgärdas genom ökade befogenheter för att stävja stök och våld, genom en avideologisering av lärarutbildningen och Skolverket, samt genom att låta lärarna fokusera på sin kärnverksamhet undervisning. Resultaten och kvaliteten på undervisningen behöver förbättras genom en utökad nivågruppering och en större satsning på starka elever, som ju är de som mest lyckas omvandla undervisningen till akademisk kunskap, som de till skillnad från svaga elever dessutom verkligen behöver. Medborgerlig Samling vill differentiera högstadiet under skolåren 7–9 i två olika linjer, en något mer praktisk reallinje och en något mer teoretisk klassisk linje.

Den svenska skolan sänktes av gamla partier både till vänster och till höger, och inget av dem är ännu moget förtroendet att försöka lyfta upp det sjunkande skeppet till ytan igen.

Bostadsbristen är bedrövlig. Trots löften under 30 år byggs det inga enklare ungdomsbostäder med rimlig hyra. En tonåring får bereda sig att bo hemma i decennier om inte mamma och pappa kan hosta upp miljoner till en bostadsrätt. Vad gör ert parti, i maktposition, konkret åt detta?

Svar: Det finns många samverkande problem här, inte minst ett starkt byggoligopol stött av en föråldrad lagstiftning i PBL. I det korta perspektivet vill vi förhindra okynnesöverklaganden vilket kommer göra det lättare för mindre aktörer att bygga till lägre kostnad. I förlängningen behöver PBL omarbetas.

En kommunal allmännytta tillsammans med hyresregleringar samt omfattande regelverk har skapat dåliga förutsättningar för att kunna möta en snabbt ökande befolkning driven av invandring. Här vill vi se över både skattepolitik och regleringar.

Skottlossningar och mord tillhör numera vardagen i det tidigare relativt lugna Sverige. Att den allt duktigare sjukvården räddar fler av de skjutna till livet betyder något i statistiken men i verkligheten inte att samhället blivit bättre. Vad tänker ni i en maktposition konkret göra för att minska den grova kriminaliteten.

Svar: Det är en mycket komplex fråga och rör så mycket mer än bara rättspolitiken, det är samverkande åtgärder som påverkar hela samhället. För att minska grov brottslighet så är det fråga om att skapa framtidstro för många människor, bedriva en effektiv integrationspolitik, skolpolitik, socialpolitik och om åtgärder som ska sätts in tidigt, så att ett destruktivt och kriminellt beteende hos ett barn bryts tidigt. Vi måste ha en fungerande näringslivspolitik så vi har en stark arbetsmarknad som ger många möjlighet till arbete och egen försörjning. När det gäller rättsväsendets del i att minska brottsligheten så får vi hänvisa till hela det rättspolitiska programmet men i den delen är det fråga om att snabbt öka säkerheten och få bort kriminella från gatorna, i det längre perspektivet är det att minska antalet individer som blir brottslingar överhuvudtaget, om att få ner brottsligheten.  

En stor del av brottsbalken härstammar från 1962. Tingsrätterna har en tendens att oftast döma i den lägsta delen av straffskalan, även vid mycket grov brottslighet. Tänker ni låta detta fortgå?

Svar: Nej. Ur MED:s rättspolitiska program:

3.1.6 Att såväl straffminimum- som straffmaximum för grova våldsbrott skärps.

3.1.10 Att straffen skärps betydligt för återfallsförbrytare.

3.1.13 Att vid återfall i likartad brottslighet ska inte villkorlig dom kunna utdömas.

3.1.23 Att inskränka systemet med straffrabatter så att högre straff kan utdömas vid flera begångna gärningar.

Poliser utsätts för dagliga hot. I ett av Stockholms polisdistrikt lever tre utredare och deras familjer under skyddad identitet! Brandmän utsätts för stenkastning under utryckning. Ambulanspersonal har upplevt att människor har urinerat (!) på dem när de burit ut en man med hjärtinfarkt. Pengar, mobiltelefoner och andra personliga ägodelar har stulits ur ambulanser medan personalen försökt rädda liv. Skulle ni acceptera att någon stal er egendom från ert partis lokaler eller från riksdagshuset? Vad tänker ni göra för att räddningspersonal ska vara respekterad och skyddad i sitt viktiga arbete?

Svar: MED har adresserat problemet i rättspolitiska programmet:

3.1.3 Att utvidga kretsen av och skärpa påföljd för brott mot blåljus- och sjukvårdspersonal samt ge polisen utökade befogenheter att tillfälligt frihetsberöva enskilda när sådant brott begås

Den eskalering av övergrepp mot vissa anställda och förstörelse av egendom som skett måste ge en tydlig och snabb reaktion. Lagen ska omfatta även skydd för bl.a. sjukvårdspersonal i allmänhet. 17 kap. brottsbalken bör kompletteras med ett särskilt brott, våld mot alarmeringspersonal m.fl., som ska ge fängelse i de flesta fall och möjliggöra frihetsberövande.

Sverige har indirekt sanktionerat barnäktenskap genom att släppa in män som är gifta med barn. Detta innebär per automatik också sexuella övergrepp mot barn, våldtäkt av barn. Hur försvarar ni detta och vad tänker ni konkret göra för att stoppa dessa övergrepp.

Svar: Barnäktenskap är inte lagligt i Sverige och ska inte relativiseras som ett kulturellt fenomen och ännu mindre accepteras. För s.k. barnäktenskap ska därför följande gälla: Om någon av parterna är under 18 år anses äktenskapet ogiltigt och erkänns inte i Sverige. Efter att äktenskapets upplösts så hanteras parterna som skilda individer i asylprocessen.

Det har flera gånger avslöjats att barn könsstympas i Sverige. Hur tänker ni aktivt motarbeta detta?

Svar: De föräldrar som, till exempel åker utomlands för att könsstympa sina barn, kan redan nu få betydande straff för detta övergrepp hemma i Sverige. Straffskalan inkluderar fängelse upp till 10 års fängelse, om brottet bedöms vara grovt. MED vill att utvisning även ska komma ifråga för föräldrar som utför könsstympning, om de inte är medborgare.

Det är ingen hemlighet att kvinnor som flytt från andra kulturer istället hamnar i förtryck i Sverige. Kvinnor blir fångna i sina hem, får inte bestämma över egen klädsel eller eget liv, får inte går ut ensamma, hejdas från att på egen hand skapa ett nytt och integrerat liv i det nya hemlandet Sverige. Vad vill ni konkret göra för att förhindra kvinnoförtrycket i Sverige.

Svar: Genom att förbjuda slöjan på flickor i skolan upp till och med högstadiet och genom att likaså förbjuda ansiktstäckande slöjor på allmän plats, så luckrar samhället upp den patriarkala kontrollen över kvinnor och flickor. Hederskultur begränsar människors liv på ett sätt, som är helt oförenligt med individens fri- och rättigheter i ett öppet demokratiskt samhälle. Könssegregering i offentliga miljöer, som kaféer, badhus, skolor etc måste motarbetas av samhället. Bevakning av miljöer där personer pga. hederskultur kan befaras vara drabbade bör noga bevakas och följas upp, så att den enskildes frihet kan garanteras. Skolor, vårdcentraler m. fl. bör skärpa observans och rapportering kring händelser och särskilt fall där barn kan tänkas fara illa pga. av sådant förtryck. I samband med våldsbrott och psykiska trakasserier ska hedersmotiv ses som kraftigt försvårande omständighet och rendera strängare straff.

Varje dag tar fyra människor livet av sig i Sverige. Självmorden bland unga ökar. Enligt Sveriges enda professor i självmord, Danuta Wasserman, kostar varje sådan tragedi samhället totalt 17 miljoner kronor, vid sidan av allt lidande. Den rent samhällsekonomiska förlusten är alltså 68 miljoner kronor – per dag. Vad vill ni göra för att Sverige inte ska vara ett av de mest uppmärksammade självmordslanden i världen?

Svar:   Självmordsstatistiken är i sanning bedrövande för Sveriges del och det vi sett i åtgärdsväg tidigare är mest brandsläckning i form av tillfälliga satsningar. Köerna är för långa och vårdplatserna konstant för få. Trots skenande kostnadsökningar ger landstingen bara mindre vård för varje år.

Medborgerlig Samling arbetar med en längre horisont för att bygga hållbara system som inte behöver lappas och lagas varje år, med kömiljarder och liknande.

Målbilden för psykiatrin är många olika små vårdgivare att välja mellan, med korta väntetider och differentierat behandlingsutbud.

Vi vill avskaffa de ineffektiva landstingen med sin dyra sjukvård och långa köer.

Vi vill ge småföretagarna goda och långsiktigt stabila villkor så att fler vågar starta eget.

Vi vill sätta makten i händerna på patienterna att ta sina betalningsmedel till en annan vårdgivare om den man har inte sköter sig eller har för långa väntetider.

Enligt uppgift har kostnaden för valaffischer och liknande i årets kampanj varit en bit över 300 miljoner skattekronor som hade kunnat gå till bättre åtgärder i samhället. Hur rimmar det med er syn på samhällsekonomi? Anser ni det miljömässigt försvarbart att lägga hundratals miljoner kronor på material som delvis kommer att vandaliseras och där det inte finns några garantier för återvinning?

Svar: I Medborgerlig Samlings Sverige finns det inget partistöd överhuvudtaget så det kommer inte gå en enda skattekrona till de politiska partierna. Dessa skall istället vara helt beroende av sina medlemmar eftersom det dels är bra för demokratin och lyhördheten mot medborgarviljan, dels motverkar politiska elitstrukturer och vänskapskorruption. Vad och hur partierna därefter använder sin partikassa till har Medborgerlig Samling inga synpunkter på.