Svar från partierna (3): Centerpartiet

För en tid sedan mailade jag till samtliga riksdagspartier och ställde en rad frågor i olika ämnen.

I skrivande stund har alla utom V, S, MP och SD svarat.

Nu redovisar jag svaren här, ett och ett.

Läs mina frågor här nedan och under dem – Centerpartiets svar.

 1. För några år sedan nämnde SÄPO att de i Sverige hade några hundra personer att bevaka, som kunde misstänkas ha kopplingar till terrornätverk och/eller förbereda terrorattacker. I år har SÄPO meddelat att detta tal stigit till mellan 2 000 och 3 000. Anser ni att dessa terrormisstänkta – om de inte har svenskt medborgarskap – ska ha rätt att stanna i Sverige? Om inte, vilka konkretaåtgärder vill ni vidta för att utvisa dem?
 2. Det finns svenska pensionärer som bor på gatan och är helt beroende av frivilliga hjälporganisationer. Efter ett helt livs hårt arbete är de hänvisade till soppkök för mat och till att sova halvliggande över bord på nattöppna hamburgerrestauranger. Anser ni att detta är en värdig behandling av dem som byggt landet? Om inte, vilka konkreta åtgärder vill ni genomföra för att ge dessa människor en värdig tillvaro och ett eget hem?
 3. Poliser som är underbetalda och inte känner tillräckligt stöd från sina chefer, säger upp sig. Enligt undersökningar saknas det tiotusentals poliser på gatorna för att vi ska hålla EU-genomsnittet. Polishögskolan, som tidigare hade 7 000 sökande till 300 platser, kan nu inte fylla stolarna utan tvingas sänka kraven. Anser ni a) att det är acceptabelt med poliser som kommit in på grund av sänkta ansökningskrav och b) hur vill ni konkret agera för att vi snabbt ska få så många poliser vi behöver?
 4. Våldtäkter och gruppvåldtäkter är på modet. Gärningsmännen – i de fall de återfinns – går ofta fria i brist på bevis. Jag är den förste att stå upp för att ingen oskyldig ska dömas, samtidigt förstår jag inte att män som förstört kvinnor för livet får gå fria. Vad tänker ni – i en maktposition – konkret göra åt det här problemet?
 5. En fängelseplats kostar i dag skattebetalarna, enligt kriminalvården, 3 609 kronor per dygn. Alltmer i samhället outsourcas, till och med växeltjänsten för den så viktiga och skattebetalda färdtjänstverksamheten. Den har outsourcats till låglöneländer för att taxibolagen ska tjäna mera. Eftersom det är politiskt godkänt kan jag inte se hinder för att man outsourcar fängelseförvaring för fångar som efter avtjänat straff ska avvisas. Kostnaden för ett 16-årsstraff skulle kunna minskas från drygt 21 miljoner till drygt två miljoner. De sparade nitton miljonerna skulle kunna investeras i skola, vård och omsorg. Hur ställer ni er till outsourcing av förvaring av dömda grovt kriminella?
 6. Från politikerhåll pratas det ofta om att man inte ska ställa grupper mot varandra, vilket är exakt vad ledande politiker gör varje dag genom att omfördela resurser. Jag återkommer här till slitsamma pensionärer på ålderdomshem där vi läser chockrapporter om att de inte får kaffe, sylt till pannkakorna eller adekvat vård/omsorg av tidsbrist. Hur vill ert parti i maktställning omfördela resurserna och prioritera dem? Ska svenska pensionärer få svälta?
 7. Den svenska skolans PISA-resultat chockerade en hel nation. Vad vill ni i maktställning göra för att förbättra kvaliteten på undervisningen och därmed resultaten?
 8. Bostadsbristen är bedrövlig. Trots löften under 30 år byggs det inga enklare ungdomsbostäder med rimlig hyra. En tonåring får bereda sig att bo hemma i decennier om inte mamma och pappa kan hosta upp miljoner till en bostadsrätt. Vad gör ert parti, i maktposition, konkret åt detta?
 9. Skottlossningar och mord tillhör numera vardagen i det tidigare relativt lugna Sverige. Att den allt duktigare sjukvården räddar fler av de skjutna till livet betyder något i statistiken men i verkligheten inte att samhället blivit bättre. Vad tänker ni i en maktposition konkret göra för att minska den grova kriminaliteten.
 10. En stor del av brottsbalken härstammar från 1962. Tingsrätterna har en tendens att oftast döma i den lägsta delen av straffskalan, även vid mycket grov brottslighet. Tänker ni låta detta fortgå?
 11. Poliser utsätts för dagliga hot. I ett av Stockholms polisdistrikt lever tre utredare och deras familjer under skyddad identitet! Brandmän utsätts för stenkastning under utryckning. Ambulanspersonal har upplevt att människor har urinerat (!) på dem när de burit ut en man med hjärtinfarkt. Pengar, mobiltelefoner och andra personliga ägodelar har stulits ur ambulanser medan personalen försökt rädda liv. Skulle ni acceptera att någon stal er egendom från ert partis lokaler eller från riksdagshuset? Vad tänker ni göra för att räddningspersonal ska vara respekterad och skyddad i sitt viktiga arbete?
 12. Sverige har indirekt sanktionerat barnäktenskap genom att släppa in män som är gifta med barn. Detta innebär per automatik också sexuella övergrepp mot barn, våldtäkt av barn. Hur försvarar ni detta och vad tänker ni konkret göra för att stoppa dessa övergrepp.
 13. Det har flera gånger avslöjats att barn könsstympas i Sverige. Hur tänker ni aktivt motarbeta detta?
 14. Det är ingen hemlighet att kvinnor som flytt från andra kulturer istället hamnar i förtryck i Sverige. Kvinnor blir fångna i sina hem, får inte bestämma över egen klädsel eller eget liv, får inte går ut ensamma, hejdas från att på egen hand skapa ett nytt och integrerat liv i det nya hemlandet Sverige. Vad vill ni konkret göra för att förhindra kvinnoförtrycket i Sverige.
 15. Varje dag tar fyra människor livet av sig i Sverige. Självmorden bland unga ökar. Enligt Sveriges enda professor i självmord, Danuta Wasserman, kostar varje sådan tragedi samhället totalt 17 miljoner kronor, vid sidan av allt lidande. Den rent samhällsekonomiska förlusten är alltså 68 miljoner kronor – per dag. Vad vill ni göra för att Sverige inte ska vara ett av de mest uppmärksammade självmordslanden i världen?
 16. Enligt uppgift har kostnaden för valaffischer och liknande i årets kampanj varit en bit över 300 miljoner skattekronor som hade kunnat gå till bättre åtgärder i samhället. Hur rimmar det med er syn på samhällsekonomi? Anser ni det miljömässigt försvarbart att lägga hundratals miljoner kronor på material som delvis kommer att vandaliseras och där det inte finns några garantier för återvinning?

Centerpartiets svar:

Frågor från Dag Öhrlund- svar från Centerpartiet
Svaren nedan har kategoriserats utifrån tema.

Svar på frågorna 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11:

Centerpartiet vill kriminalisera samröre med terrororganisationer och stödjande av terrorverksamhet och vi vill stoppa offentliga medel från att gå till organisationer som sprider våldsbejakande budskap. Sverige måste ha en stark beredskap mot terror men samtidigt värna demokratiska rättigheter. Människor som stridit för terrororganisationer i andra länder och återvänder till Sverige, ska ställas inför rätta och terrorbrott ska bestraffas hårt. Det är just eftersom det ofta är svårt att bevisa att brott har begåtts utomlands som vi vill kriminalisera samröre med terrororganisation. Om ett straff
ändå inte kan dömas ut måste de personer som deltagit i terror i andra länder hållas under uppsikt och avradikaliseras. Vi vill ha ett nationellt resursteam som arbetar operativt med återvändande terrorister och radikala miljöer. Den som döms för terrorbrott och inte är svensk medborgare ska, på
samma sätt som vid annan grov brottslighet, kunna dömas till utvisning.

Att poliser slutar och inte känner det stöd de behöver är ett stort bekymmer och därför är det viktigt att arbetsmiljön för poliser förbättras. Vi vill också utbilda fler poliser, vilket är ett långsiktigt åtagande eftersom det tar tid att utbilda poliser. Kortsiktigt vill vi öka antalet arbetade polistimmar, höja de hårt arbetande polisernas löner och att poliserna ska få bättre arbetsvillkor. Hot och våld mot poliser måste straffas hårdare än idag. Men, det är också viktigt att öka polisens effektivitet med tydligare resultatuppföljning och ansvarsutkrävande för de som inte når upp till mål och förväntade resultat.Vi vill se stora satsningar på polisen för att garantera polisens lokala närvaro i samhällen och
kvarter. På så sätt kan vi få poliser att stanna kvar i yrket och locka fler att bli poliser.

#Metoo-rörelsen visade hur utbrett det är med sexuella trakasserier. Men även mer grova sexualbrott. Centerpartiet anser att det är alldeles för låga straff för våldtäkt och grov våldtäkt. Därför vill vi höja straffen för dessa brott och även för brottet sexuellt övergrepp. Vi vill även införa brottet ”synnerligen grov våldtäkt” med ett högre straff, för riktigt grova fall. Sexualbrott gör ofta att offret känner skuld och skam. Ett barn som utsätts tvekar ofta att anmäla, ibland långt upp i vuxen ålder. Vi vill att preskriptionstiden, alltså att ett åtal måste ske inom en viss tid efter en händelse, för sexualbrott mot barn ska tas bort helt och att den ska förlängas för övriga sexualbrott. Gärningsmän ska inte gå fria för att offret drabbas av skam, skuld och rädsla i flera år efter övergreppet. Men  skärpta straff är inte allt, sexualbrott måste också förebyggas. Vi vill därför att alla elever ska få en bra sex- och samlevnadsundervisning. Vi föreslår att sex- och samlevnad blir obligatoriskt ämne på lärarutbildningen. Vi vill också öka stödet för utsatta kvinnor, bl.a. genom att Nationellt Centrum för kvinnofrid får mer resurser och genom att satsa ytterligare 100 miljoner på tjej- och kvinnojourer.

Det är skillnad på fängelseförvaring och färdtjänstverksamhet eftersom fängelseförvaring handlar om myndighetsutövning. Det kräver särskild hänsyn och därför är vi skeptiska till förslaget att outsourca fängelseverksamhet till låglöneländer. Vi kan heller inte bedöma relevansen i de beräknade besparingarna på 19 miljoner kronor.
Det är oacceptabelt att den grovt organiserade brottsligheten breder ut sig och att kriminella gäng sprider otrygghet i vissa områden. Dödsskjutningarna i Sverige har skjutit i höjden sedan 2011.

Kriminella gäng hotar poliser och åklagare och i vissa områden sprider otryggheten ut sig. Grov organiserad brottslighet och gängbrottslighet måste straffa sig. Polisen måste få möjlighet att säkra bevis på fler sätt än idag. Vi vill därför stärka polisen och hela rättskedjan så att de bättre kan motverka grov organiserad brottslighet. Vi vill att polisen ska kunna säkra bevis på fler sätt än idag, exempelvis genom hemliga tvångsmedel, och att det ska bli lättare för polisen att sätta upp övervakningskameror i brottsutsatta områden. Det är också viktigt att de som utreder grova brott får lättare att utbyta information med varandra. Vi vill få stopp på skjutningarna genom att de synnerligen grova vapenbrotten straffas hårdare. Men, det är också viktigt att stoppa brottslighet
innan den tar sig grova uttryck, vi vill därför införa nolltolerans mot småbrott med start i vissa utsatta områden. Vi tror också att det behövs satsa mer pengar på vittnesskydd för den som vill hoppa av.

För att få hårdare straff i praktiken vill vi att domstolarna i högre grad använder hela straffskalan. Det finns en utmaning i att domstolarna, trots upprepade lagändringar, inte gör det ens i ärenden där detta tycks uppenbart. Lagstiftaren har tidigare gjort ändringar som syftat till att skärpa straffen, utan att ändringarna gett effekt. Vi vill se ytterligare en översyn av lagstiftningen för att nå en tydlig förändring i straffmätningen.

Hot och våld mot alarmeringspersonal är absolut oacceptabelt. Straffen ska bli hårdare för dem som hotar och utövar våld mot alarmeringspersonal. Vi vill därför införa en ny brottsrubricering- våld mot alarmeringspersonal. Tillskillnad från bestämmelsen om hot och våld mot tjänstemän skulle det inte finnas krav på myndighetsutövning för att lagen ska gälla. Straffskalan ska vara fängelse i lägst 6 månader.

Svar på frågorna 2, 6:

Vi vill se ekonomiska förbättringar för de äldre som har det allra sämst. Och det brådskar. En del pensionärer har idag inte ens råd med det allra nödvändigaste. Många pensionärer har inte tillräckligt med pengar över för mat när räkningar, hyran och andra utgifter är betalt. Vi vill höja pensionerna för de som bara har garantipension eller låg inkomstpension. De som har det ekonomiskt sämst ställt, ofta ensamstående kvinnor måste få det bättre. Vi måste få en tydligare reglering och lagstiftning på att kommunerna måste se till att pensionärerna i varje kommun har det
bra. Det varierar mellan kommunerna vilka kostnader de har för vissa nödvändiga trygghetssystem för den äldre. Det kan gälla kostnader för trygghetslarm, färdtjänst, hyra för bostaden, bostadstillägg osv. I de sociala välfärdssystemen finns olika ”tak” för vad levnadsnivå är. Det behövs en översyn och likriktning av kostnader för de utgifter äldre har för vård, omsorg och stöd i sin tillvaro. Nivåer och vad som ingår i försörjningsstödet, existensminimum och förbehållsbelopp behöver ses över. Vi vill
även att högkostnadsskyddet för äldre ska justeras nedåt. Inom äldreomsorgen är det viktigt att det finns kvalitetskrav, lika för privata och kommunala boenden, och att behålla valfriheten så att det går att välja bort ett boende som inte motsvarar de förväntningar man kan ha och ska kräva.

Svar på frågorna 12, 13, 14

Alla människor i Sverige får inte leva sitt liv som de vill. Vissa, särskilt flickor, kontrolleras hårt av sina familjer i hederns namn. De hotas och misshandlas och ibland går det så långt att de mördas eller tvingas till självmord. Pojkar känner sig pressade att kontrollera sina systrar för att bevara en påstådd heder och varje år tvingas unga män och kvinnor, pojkar och flickor in i arrangerade äktenskap. HBTQ-personer hindras att vara sig själva. Brott utförda i hederns namn drabbar allt för många människor i Sverige i dag. Unga människor som inte får träffa vänner, blir hotade, misshandlade, tvingade till äktenskap, könsstympade eller i värsta fall mördade. Detta måste få ett slut.

Centerpartiet vill därför att hedersmotiv ska ses som en försvårande omständighet med hårdare straff, vi vill införa en skyddslag som hindrar barn under 18 år från att föras ut ur landet om det finns risk för tvångsgifte eller könsstympning, och vi vill straffa vårdnadshavare som inte skyddar flickor från könsstympning. Barnäktenskap i Sverige ska vara helt förbjudet. Inga luckor ska finnas i lagstiftningen. Ändå vet vi att det förekommer barnvigslar i Sverige, och att det kommer gifta flickor hit under 18 varje år. Och att myndigheterna låter det fortgå. Det kan vi inte acceptera.

Centerpartiet vill att alla barn ska ha samma skydd i Sverige. Vi vill utreda omfattningen av barn som tvingas leva under äktenskapsliknande förhållanden i Sverige, se nationella riktlinjer till alla landets kommuner i hanteringen av ärenden som rör ensamkommande flickor och verka för att inget barn under 18 år ska kunna anses som gift i Sverige, även om äktenskapet har ingåtts i ett land där äktenskapet varit giltigt. Vi vill också inrätta en tvångsäktenskapsenhet, liknande den Forced Marriage Unit som finns i Storbritannien, som arbetar både nationellt och internationellt utifrån ett brottsförebyggande- och ett brottsofferperspektiv. Denna skulle möjliggöra för förhör på ambassader om barn tvingats utomlands för att ingå äktenskapsliknande förhållanden eller när flickor riskerar utsättas för könsstympning.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Det kan förekomma i alla typer av nära relationer, vanligast är att kvinnor drabbas. Det är oacceptabelt. Vi vill ha en nollvision för våld och förtryck i nära relationer. Samhället måste bli bättre på att upptäcka våld i nära relationer, hjälpa till att anmäla gärningsmannen och att skydda offren. Kunskapen hos t.ex. vårdpersonal kring våld i nära relationer behöver öka och för att fler ska våga anmäla är det också viktigt att förbättra vittnesskyddet.

Svar på frågorna 7,8,15

Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i landet du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll. Utbildningen ska hålla hög klass, från förskolan, ända upp till universitet och forskningsnivå. Alla barn har rätt att lära sig läsa skriva och räkna, och att få hjälp och stöd för att utvecklas och lära sig utifrån sina egna behov. Målet måste alltid vara att varje elev lämnar skolan med godkända betyg. Fler insatser behövs för elever som inte når kunskapsmålen, men det är också viktigt att de som har lätt för sig får utmaningar och stöd för att kunna fortsätta utvecklas.

Alla behöver någonstans att bo, men i bostadsbristens Sverige är köerna långa. Det behöver byggas många nya bostäder. Med enklare regler och mindre krångel är det möjligt. Rörligheten på bostadsmarknaden behöver också öka. Om du vill sälja din bostad och flytta drabbas du av höga skatter. Det gör att många som vill byta bostad väljer att bo kvar och det hindrar i sin tur andra som söker nytt boende. Därför vill vi att bostadsskatterna ses över. Vi vill däremot inte återinföra fastighetsskatten. Vi vill förenkla regler så att de inte hindrar bostadsbyggandet, sätta en gräns för hur
lång tid det får ta att behandla överklaganden av byggplaner och främja klimatsmart byggande.

Vården måste bli bättre på att upptäcka risk för och förebygga självmord. Det behövs bland annat bättre metoder för att se vilka som ligger i riskzonen och fler förebyggande insatser. Vi vill också korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, öka tillgången till stöd för personer som lider av psykisk ohälsa och satsa på att utbilda fler som kan erbjuda psykiatrisk hjälp. För ungdomar på landsbygden vill vi ha mobila ungdomsmottagningar, i form av exempelvis bussar så unga människor på landsbygden kan få den hjälp de har rätt till.

Svar från partierna (2): Liberalerna

För en tid sedan mailade jag till samtliga riksdagspartier och ställde en rad frågor i olika ämnen.

I skrivande stund har alla utom V, S, MP och SD svarat.

Nu redovisar jag svaren här, ett och ett.

Läs mina frågor här nedan och under dem – Liberalernas svar.

 1. För några år sedan nämnde SÄPO att de i Sverige hade några hundra personer att bevaka, som kunde misstänkas ha kopplingar till terrornätverk och/eller förbereda terrorattacker. I år har SÄPO meddelat att detta tal stigit till mellan 2 000 och 3 000. Anser ni att dessa terrormisstänkta – om de inte har svenskt medborgarskap – ska ha rätt att stanna i Sverige? Om inte, vilka konkretaåtgärder vill ni vidta för att utvisa dem?
 2. Det finns svenska pensionärer som bor på gatan och är helt beroende av frivilliga hjälporganisationer. Efter ett helt livs hårt arbete är de hänvisade till soppkök för mat och till att sova halvliggande över bord på nattöppna hamburgerrestauranger. Anser ni att detta är en värdig behandling av dem som byggt landet? Om inte, vilka konkreta åtgärder vill ni genomföra för att ge dessa människor en värdig tillvaro och ett eget hem?
 3. Poliser som är underbetalda och inte känner tillräckligt stöd från sina chefer, säger upp sig. Enligt undersökningar saknas det tiotusentals poliser på gatorna för att vi ska hålla EU-genomsnittet. Polishögskolan, som tidigare hade 7 000 sökande till 300 platser, kan nu inte fylla stolarna utan tvingas sänka kraven. Anser ni a) att det är acceptabelt med poliser som kommit in på grund av sänkta ansökningskrav och b) hur vill ni konkret agera för att vi snabbt ska få så många poliser vi behöver?
 4. Våldtäkter och gruppvåldtäkter är på modet. Gärningsmännen – i de fall de återfinns – går ofta fria i brist på bevis. Jag är den förste att stå upp för att ingen oskyldig ska dömas, samtidigt förstår jag inte att män som förstört kvinnor för livet får gå fria. Vad tänker ni – i en maktposition – konkret göra åt det här problemet?
 5. En fängelseplats kostar i dag skattebetalarna, enligt kriminalvården, 3 609 kronor per dygn. Alltmer i samhället outsourcas, till och med växeltjänsten för den så viktiga och skattebetalda färdtjänstverksamheten. Den har outsourcats till låglöneländer för att taxibolagen ska tjäna mera. Eftersom det är politiskt godkänt kan jag inte se hinder för att man outsourcar fängelseförvaring för fångar som efter avtjänat straff ska avvisas. Kostnaden för ett 16-årsstraff skulle kunna minskas från drygt 21 miljoner till drygt två miljoner. De sparade nitton miljonerna skulle kunna investeras i skola, vård och omsorg. Hur ställer ni er till outsourcing av förvaring av dömda grovt kriminella?
 6. Från politikerhåll pratas det ofta om att man inte ska ställa grupper mot varandra, vilket är exakt vad ledande politiker gör varje dag genom att omfördela resurser. Jag återkommer här till slitsamma pensionärer på ålderdomshem där vi läser chockrapporter om att de inte får kaffe, sylt till pannkakorna eller adekvat vård/omsorg av tidsbrist. Hur vill ert parti i maktställning omfördela resurserna och prioritera dem? Ska svenska pensionärer få svälta?
 7. Den svenska skolans PISA-resultat chockerade en hel nation. Vad vill ni i maktställning göra för att förbättra kvaliteten på undervisningen och därmed resultaten?
 8. Bostadsbristen är bedrövlig. Trots löften under 30 år byggs det inga enklare ungdomsbostäder med rimlig hyra. En tonåring får bereda sig att bo hemma i decennier om inte mamma och pappa kan hosta upp miljoner till en bostadsrätt. Vad gör ert parti, i maktposition, konkret åt detta?
 9. Skottlossningar och mord tillhör numera vardagen i det tidigare relativt lugna Sverige. Att den allt duktigare sjukvården räddar fler av de skjutna till livet betyder något i statistiken men i verkligheten inte att samhället blivit bättre. Vad tänker ni i en maktposition konkret göra för att minska den grova kriminaliteten.
 10. En stor del av brottsbalken härstammar från 1962. Tingsrätterna har en tendens att oftast döma i den lägsta delen av straffskalan, även vid mycket grov brottslighet. Tänker ni låta detta fortgå?
 11. Poliser utsätts för dagliga hot. I ett av Stockholms polisdistrikt lever tre utredare och deras familjer under skyddad identitet! Brandmän utsätts för stenkastning under utryckning. Ambulanspersonal har upplevt att människor har urinerat (!) på dem när de burit ut en man med hjärtinfarkt. Pengar, mobiltelefoner och andra personliga ägodelar har stulits ur ambulanser medan personalen försökt rädda liv. Skulle ni acceptera att någon stal er egendom från ert partis lokaler eller från riksdagshuset? Vad tänker ni göra för att räddningspersonal ska vara respekterad och skyddad i sitt viktiga arbete?
 12. Sverige har indirekt sanktionerat barnäktenskap genom att släppa in män som är gifta med barn. Detta innebär per automatik också sexuella övergrepp mot barn, våldtäkt av barn. Hur försvarar ni detta och vad tänker ni konkret göra för att stoppa dessa övergrepp.
 13. Det har flera gånger avslöjats att barn könsstympas i Sverige. Hur tänker ni aktivt motarbeta detta?
 14. Det är ingen hemlighet att kvinnor som flytt från andra kulturer istället hamnar i förtryck i Sverige. Kvinnor blir fångna i sina hem, får inte bestämma över egen klädsel eller eget liv, får inte går ut ensamma, hejdas från att på egen hand skapa ett nytt och integrerat liv i det nya hemlandet Sverige. Vad vill ni konkret göra för att förhindra kvinnoförtrycket i Sverige.
 15. Varje dag tar fyra människor livet av sig i Sverige. Självmorden bland unga ökar. Enligt Sveriges enda professor i självmord, Danuta Wasserman, kostar varje sådan tragedi samhället totalt 17 miljoner kronor, vid sidan av allt lidande. Den rent samhällsekonomiska förlusten är alltså 68 miljoner kronor – per dag. Vad vill ni göra för att Sverige inte ska vara ett av de mest uppmärksammade självmordslanden i världen?
 16. Enligt uppgift har kostnaden för valaffischer och liknande i årets kampanj varit en bit över 300 miljoner skattekronor som hade kunnat gå till bättre åtgärder i samhället. Hur rimmar det med er syn på samhällsekonomi? Anser ni det miljömässigt försvarbart att lägga hundratals miljoner kronor på material som delvis kommer att vandaliseras och där det inte finns några garantier för återvinning?

I sitt korta svar gör Liberalerna det ytterst lätt för sig:

“Hej Dag,
Stort tack för ditt mejl och dina frågor. Alla svar hittar du på vår hemsida. Det enklaste är nog att söka på de ord eller områden du är ute efter i sökrutan uppe i höger hörn.
Med vänliga hälsningar,
Rebecka Kvart
Politisk sekreterare (L)”

Jag svarar:

Om jag hade gjort det, hade jag naturligtvis inte mailat till er.

…och får svaret:

Okej, jag länkar lite:

https://www.liberalerna.se/politik/polisen/
https://www.liberalerna.se/politik/politikkriminalvard/
https://www.liberalerna.se/politik/brottsbekampning/
https://www.liberalerna.se/politik/sexualbrott/

Med vänliga hälsningar,
Rebecka Kvart
Politisk sekreterare (L)”

Mer konkret än så svarar alltså inte Liberalerna på mina frågor.

Svar från partierna (1): Moderaterna

För en tid sedan mailade jag till samtliga riksdagspartier och ställde en rad frågor i olika ämnen.

I skrivande stund har alla utom V, S, MP och SD svarat.

Nu redovisar jag svaren här, ett och ett. Först ut att svara var Moderaterna som förutom sina svar hänvisar till sin hemsida och till sin budgetproposition.

Läs mina frågor nedan och under dem, Moderaternas svar:

 1. För några år sedan nämnde SÄPO att de i Sverige hade några hundra personer att bevaka, som kunde misstänkas ha kopplingar till terrornätverk och/eller förbereda terrorattacker. I år har SÄPO meddelat att detta tal stigit till mellan 2 000 och 3 000. Anser ni att dessa terrormisstänkta – om de inte har svenskt medborgarskap – ska ha rätt att stanna i Sverige? Om inte, vilka konkretaåtgärder vill ni vidta för att utvisa dem?
 2. Det finns svenska pensionärer som bor på gatan och är helt beroende av frivilliga hjälporganisationer. Efter ett helt livs hårt arbete är de hänvisade till soppkök för mat och till att sova halvliggande över bord på nattöppna hamburgerrestauranger. Anser ni att detta är en värdig behandling av dem som byggt landet? Om inte, vilka konkreta åtgärder vill ni genomföra för att ge dessa människor en värdig tillvaro och ett eget hem?
 3. Poliser som är underbetalda och inte känner tillräckligt stöd från sina chefer, säger upp sig. Enligt undersökningar saknas det tiotusentals poliser på gatorna för att vi ska hålla EU-genomsnittet. Polishögskolan, som tidigare hade 7 000 sökande till 300 platser, kan nu inte fylla stolarna utan tvingas sänka kraven. Anser ni a) att det är acceptabelt med poliser som kommit in på grund av sänkta ansökningskrav och b) hur vill ni konkret agera för att vi snabbt ska få så många poliser vi behöver?
 4. Våldtäkter och gruppvåldtäkter är på modet. Gärningsmännen – i de fall de återfinns – går ofta fria i brist på bevis. Jag är den förste att stå upp för att ingen oskyldig ska dömas, samtidigt förstår jag inte att män som förstört kvinnor för livet får gå fria. Vad tänker ni – i en maktposition – konkret göra åt det här problemet?
 5. En fängelseplats kostar i dag skattebetalarna, enligt kriminalvården, 3 609 kronor per dygn. Alltmer i samhället outsourcas, till och med växeltjänsten för den så viktiga och skattebetalda färdtjänstverksamheten. Den har outsourcats till låglöneländer för att taxibolagen ska tjäna mera. Eftersom det är politiskt godkänt kan jag inte se hinder för att man outsourcar fängelseförvaring för fångar som efter avtjänat straff ska avvisas. Kostnaden för ett 16-årsstraff skulle kunna minskas från drygt 21 miljoner till drygt två miljoner. De sparade nitton miljonerna skulle kunna investeras i skola, vård och omsorg. Hur ställer ni er till outsourcing av förvaring av dömda grovt kriminella?
 6. Från politikerhåll pratas det ofta om att man inte ska ställa grupper mot varandra, vilket är exakt vad ledande politiker gör varje dag genom att omfördela resurser. Jag återkommer här till slitsamma pensionärer på ålderdomshem där vi läser chockrapporter om att de inte får kaffe, sylt till pannkakorna eller adekvat vård/omsorg av tidsbrist. Hur vill ert parti i maktställning omfördela resurserna och prioritera dem? Ska svenska pensionärer få svälta?
 7. Den svenska skolans PISA-resultat chockerade en hel nation. Vad vill ni i maktställning göra för att förbättra kvaliteten på undervisningen och därmed resultaten?
 8. Bostadsbristen är bedrövlig. Trots löften under 30 år byggs det inga enklare ungdomsbostäder med rimlig hyra. En tonåring får bereda sig att bo hemma i decennier om inte mamma och pappa kan hosta upp miljoner till en bostadsrätt. Vad gör ert parti, i maktposition, konkret åt detta?
 9. Skottlossningar och mord tillhör numera vardagen i det tidigare relativt lugna Sverige. Att den allt duktigare sjukvården räddar fler av de skjutna till livet betyder något i statistiken men i verkligheten inte att samhället blivit bättre. Vad tänker ni i en maktposition konkret göra för att minska den grova kriminaliteten.
 10. En stor del av brottsbalken härstammar från 1962. Tingsrätterna har en tendens att oftast döma i den lägsta delen av straffskalan, även vid mycket grov brottslighet. Tänker ni låta detta fortgå?
 11. Poliser utsätts för dagliga hot. I ett av Stockholms polisdistrikt lever tre utredare och deras familjer under skyddad identitet! Brandmän utsätts för stenkastning under utryckning. Ambulanspersonal har upplevt att människor har urinerat (!) på dem när de burit ut en man med hjärtinfarkt. Pengar, mobiltelefoner och andra personliga ägodelar har stulits ur ambulanser medan personalen försökt rädda liv. Skulle ni acceptera att någon stal er egendom från ert partis lokaler eller från riksdagshuset? Vad tänker ni göra för att räddningspersonal ska vara respekterad och skyddad i sitt viktiga arbete?
 12. Sverige har indirekt sanktionerat barnäktenskap genom att släppa in män som är gifta med barn. Detta innebär per automatik också sexuella övergrepp mot barn, våldtäkt av barn. Hur försvarar ni detta och vad tänker ni konkret göra för att stoppa dessa övergrepp.
 13. Det har flera gånger avslöjats att barn könsstympas i Sverige. Hur tänker ni aktivt motarbeta detta?
 14. Det är ingen hemlighet att kvinnor som flytt från andra kulturer istället hamnar i förtryck i Sverige. Kvinnor blir fångna i sina hem, får inte bestämma över egen klädsel eller eget liv, får inte går ut ensamma, hejdas från att på egen hand skapa ett nytt och integrerat liv i det nya hemlandet Sverige. Vad vill ni konkret göra för att förhindra kvinnoförtrycket i Sverige.
 15. Varje dag tar fyra människor livet av sig i Sverige. Självmorden bland unga ökar. Enligt Sveriges enda professor i självmord, Danuta Wasserman, kostar varje sådan tragedi samhället totalt 17 miljoner kronor, vid sidan av allt lidande. Den rent samhällsekonomiska förlusten är alltså 68 miljoner kronor – per dag. Vad vill ni göra för att Sverige inte ska vara ett av de mest uppmärksammade självmordslanden i världen?
 16. Enligt uppgift har kostnaden för valaffischer och liknande i årets kampanj varit en bit över 300 miljoner skattekronor som hade kunnat gå till bättre åtgärder i samhället. Hur rimmar det med er syn på samhällsekonomi? Anser ni det miljömässigt försvarbart att lägga hundratals miljoner kronor på material som delvis kommer att vandaliseras och där det inte finns några garantier för återvinning?

Moderaternas svar:

Hej Dag och tack för ditt mejl.

Du tar upp många viktiga frågor därför skickar jag över hela vår Budgetmotion där finner du svar på många frågor.

Vi moderater tycker att det är dags att utöka kameraövervakningen i Sverige i syfte att stärka allmänhetens säkerhet. Våra ansvariga myndigheter måste få tillräckliga resurser och befogenheter för att på ett effektivt sätt kunna upprätthålla lag och ordning och slå tillbaka den gängkriminalitet som fått fäste i delar av Sverige.

Från Moderaternas sida vill vi bl.a. genomföra följande reformer för ett mer effektivt trygghets- och säkerhetsarbete med hjälp av kameraövervakning:

 • Slopa Polisens tillståndsplikt för kameraövervakning. Vi anser att Polisen är bäst lämpad att besluta om kameraövervakning för att möjliggöra ett effektivare brottsbekämpningsarbete.
 • Utöka kameraövervakningen i brottsutsatta områden. Detta skulle möjliggöra att brottslingar kan identifieras och lagföras i efterhand, vilket skulle öka tryggheten för de boende i särskilt utsatta områden. Det skulle även verka förebyggande genom att avskräcka fler från att utföra brottsliga handlingar på offentliga platser. Därför satsar vi 50 miljoner kronor på utökad kameraövervakning i Sveriges 23 mest utsatta områden.
 • Ta bort tillståndsplikten för kameror på vårdinrättningar för att säkra arbetsmiljön för vårdens medarbetare när det kommer till hot och våld.

I vårt budgetförslag vill vi sänka skatten för pensionärer en sjätte gång, efter de fem skattesänkningar på pension som Alliansen genomförde.

En starkare ekonomi och fler i arbete skapar förutsättningar för en positiv utveckling av pensionerna. Inget är viktigare för pensionärernas ekonomi än att sysselsättningen och antalet arbetade timmar utvecklas väl samt att reallönerna ökar, eftersom pensionerna är kopplade till den ekonomiska utvecklingen. För att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för pensionärer vill vi ytterligare sänka skatten för denna grupp. Moderaterna föreslår därför sänkt skatt för pensionärer genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 65 år förstärks. Vi satsar lika mycket som regeringen på att sänka skatten för pensionärer.

 • Moderaterna satsar 4,4 miljarder kronor 2018, 8,6 miljarder kronor 2019 och 12,9 miljarder kronor 2020 på att sänka skatten för pensionärer.

 Otrygghet och brottslighet behöver fortsatt kraftfullt motverkas. Vi vill därför att det utbildas och anställs 2 000 nya poliser de närmaste åren. Satsningen ska framför allt riktas till de områden där brottsligheten är särskilt allvarlig och otryggheten är som störst. Under den senaste tiden har vi sett ett antal grova våldsbrott, inte minst i delar av våra stora städer som Malmö och Göteborg. Tung gängkriminalitet, skjutningar, våldsdåd och användandet av handgaranter är allvarligt och oacceptabelt.

Polisen ska finnas där när vi behöver. Det finns områden i Sverige som inte är tillräckligt trygga. Ett viktigt steg är att ytterligare förstärka polisen. Det behövs inte minst i de områden där otryggheten är utbredd. Det finns så många goda krafter som gör bra saker. Vi har ett ansvar när vi pratar om problemen att också göra ett rejält erkännande till alla dem som verkligen försöker lösa problemen. Vi lägger därför till 1,7 miljarder kronor de kommande fyra åren, med start 2017. Det är permanenta pengar som kommer finnas hela tiden och syftar till möjligheten att utbilda, rekrytera och behålla 2 000 poliser till.

Polismyndigheten bör ansvara för den exakta fördelningen av de resurser som tillförs. Satsningen ska dock framför allt inriktas på de områden där brottsligheten är särskilt allvarlig och där otryggheten är som störst, för att säkra en synlig och närvarande polis som kan utreda och klara upp fler brott.

Forskning kring effektiv brottsprevention måste vara vägledande i arbetet och när ordningsmakten får nya befogenheter måste det prövas noggrant mot medborgarnas integritet. Strängare straff, fler lagar och fler poliser leder inte automatiskt till ett tryggare samhälle. Moderaterna vill att brottslingar grips, ställs inför rätta och tilldöms påföljd. Vi är obevekliga i vår syn på rättssäkerhet. I en rättsstat är det alltid viktigt att hellre fria än fälla – hellre att en skyldig person frias än att en oskyldig döms.

Den som begår brott ska ställas till svars för sina handlingar. Påföljder ska vara rättssäkra, avskräckande, förutsägbara och ge brottsoffret upprättelse. Det kan finnas många förklaringar till varför brott begås, men det ursäktar inte den som utför dem. Enbart straffen gör inte samhället tryggt. Trygghet skapas genom att förebygga, och minska de faktorer som ligger till grund för brottslighet, värna brottsoffren och tillhandahålla rehabilitering som möjliggör återgång till ett liv fritt från kriminalitet för den som begått brott. För medborgaren ska polisen vara en trygghet, med tillräckliga resurser för att utreda brott och vara synliga i samhället. Varje människa ska kunna känna sig trygg i att polisen har såväl tid som resurser.

Vi vill fortsätta se över straffskalorna, sätta brottsoffret i centrum och införa tydligare kontroller av besöksförbud. Ingen ska behöva känna oro eller tvingas gå omvägar på väg hem. Polisen ska komma när man behöver hjälp. Man ska kunna gå oantastad på gator och torg. Det är en grundläggande trygghet för alla människor i samhället. Och det är samhällets skyldighet att leverera.

Resultaten i den svenska skolan har sjunkit i 20 år. Moderaterna och Alliansen genomförde under åren 2006–2014 därför ett stort antal reformer för att stärka kunskapslinjen i svensk skola. Bland annat infördes mer matematik i grundskolan, bättre och tidigare stöd för eleverna och bättre karriärvägar för lärarna. Moderaterna har förnyat skolpolitiken för att ytterligare stärka skolans fokus på kunskap och se till att den står rustad för ett samhälle som förändras. Våra förslag för en modern kunskapsskola ska säkerställa att alla skolor är bra skolor och att alla elever får den hjälp och det stöd som krävs för att nå kunskapsmålen.

Viktiga områden inom skolan behöver fortsatt reformeras. Bland annat har Riksrevisionen pekat på att de riktade statsbidragen inte når alla kommuner och skolor, särskilt dem som står utan resursstarka skolförvaltningar. Brister i kompetensförsörjning samt kompetensutveckling av lärare pekas också ut. Resultaten från PISA-proven visar att svenska elever generellt presterat allt sämre, och under OECD-snittet inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap även om resultaten förbättrades något i PISA 2015. Svenska elever lägger också generellt mindre tid på studier än elever i andra länder. Ska Sverige klara av att konkurrera med höga kunskapsnivåer behöver eleverna lägga mer tid på studier.

Samtidigt sätter migrationskrisen press på skolan. Endast under 2015 och 2016 sökte över 80 000 barn asyl i Sverige. Barnen är i olika åldrar, kommer från olika länder och talar olika språk. Gemensamt är dock att de alla snabbt behöver komma in i skolan och lära sig svenska. Detta för att på ett bra sätt kunna integreras i det svenska samhället och inte försvåra det framtida inträdet på arbetsmarknaden.

Vägen in till det svenska samhället börjar i skolan. Ingen ska behöva känna oro för att det kompromissas med kunskapskraven och ambitionerna i skolan när det kommer nya elever och är krävande tider. Tvärtom. Kunskaperna i svensk skola får inte urholkas, de ska stärkas.

Alla skolor ska vara bra skolor och det ska inte spela någon roll i vilken skola man går. För Moderaterna är det självklart att varje elev, oavsett i vilken skola den går, ska få det stöd som krävs för att nå kunskapsmålen. Det finns dock skolor där inte ens hälften av eleverna klarar kunskapskraven. Där generation efter generation lämnar skolan och går in i utanförskap. Det är oacceptabelt.

Moderaterna vill därför införa nolltolerans mot skolor som inte ger tillräckliga kunskaper. Det innebär ett stärkt statligt ansvar för dåligt fungerande skolor där staten kan besluta om att ta över driften eller lägga ned en skola – oavsett huvudman.

I svensk skola ska man lära sig allt det som krävs för att kunna stå på egna ben och komma till sin rätt i det svenska samhället. Vi ska vara ett land som byggs och konkurrerar med kunskap. Därför är det en tydlig prioritering för Moderaterna att vi inte tänker spara på skolan.

Läs gärna mer här: https://moderaterna.se/utbildning

Bostadsfrågan är en av Sveriges allra största samhällsutmaningar.

Bostadsbyggandet måste öka kraftigt och det befintliga bostadsbeståndet nyttjas bättre. Sverige ska vara ett land där det är självklart att man enkelt kan få tag i en bostad. Det är inte rimligt att man måste ha kontakter eller väletablerade föräldrar för att kunna få tag i sin första bostad. Därför behövs rejäla regelförenklingar, snabbare handläggningstider och plan- och bygglovsprocesser.

Vi arbetar för en bostadsmarknad där ingen ska behöva tacka nej till jobb eller studier på grund av att det inte går att hitta lämpligt boende. Det ska finnas ett stort och varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer. Generösa och enkla regler för uthyrning av enskilt ägda bostäder gör det lätt att hitta tillfälligt boende, både för kortare och längre perioder.

Sverige behöver en politik för en långsiktigt bättre fungerande bygg- och bostadsmarknad än i dag. Ett stort antal reformer för att sänka trösklarna för byggande är nödvändigt, och ett gott företagsklimat med hög konkurrens är angeläget för att fler investeringar i byggande ska göras och för att ny teknik och innovativt byggande ska kunna bidra till fler och bättre bostäder.

Moderaterna vill skapa förutsättningar för en bostadsmarknad där människor själva kan välja boende efter sina behov under olika skeden av livet. Detta är den långsiktigt bästa grunden för att få till stånd det utbud av hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter och småhus som människor vill ha. Det behövs fler nya bostäder på många håll i landet. Villkoren för byggande och ägande av bostäder måste förbättras ytterligare, så att det lönar sig och blir möjligt att bygga bostäder till rimliga kostnader.

Vi vill förbättra konkurrensen inom bygg- och byggmaterielsektorn. Vi vill också göra det lättare att bygga nya bostäder genom att göra reglerna enklare och minska krånglet. Som ett led i detta förenklade den förra Alliansregeringen plan- och bygglagstiftningen och tillämpningen av den.

Hyresrätten är en mycket viktig boendeform som passar många människors önskemål. En fungerande och rörlig bostadsmarknad kräver att det finns ett tillräckligt antal hyresrätter. Vi vill ha ett fungerande bruksvärdessystem som skyddar hyresgästerna mot oskäliga hyreshöjningar och skapar trygghet när det gäller framtida boendekostnader. Vi vill skapa förutsättningar för att fler hyresrätter produceras i Sverige. För att öka valfriheten införde Alliansregeringen ägarlägenheter som ny boendeform vid nyproduktion.

En ägarlägenhet äger man på samma sätt som man äger radhus eller villa. Vi vill även göra det möjligt att bilda ägarlägenheter i det befintliga bostadsbeståndet. Vi har tagit bort stopplagen som förbjöd kommuner att sälja hus till hyresgäster som gemensamt begärt att få ombilda de egna hyresrätterna till bostadsrätter. Vi vill ge människor ökade möjligheter att påverka sitt boende. Det är inte politikernas uppgift att avgöra vilken boendeform som är lämpligast, det skall människor bestämma själva.

I de stora städerna står många i långa köer för att få hyra lägenhet. Vi ser också en omfattande svarthandel med hyreskontrakt som skapar osäkra boendeförhållanden där många hyr i andra, tredje eller fjärde hand. Detta är ett resultat av att skatter, regleringar och överhettning på bostadsmarknaden som hindrar byggande av hyresrätter. För att komma tillrätta med bostadsbristen som råder i stora delar av landet så måste byggbranschen få långsiktigt goda förutsättningar att bygga sådana bostäder som folk vill bo i.

Studentbostäder

Sverige ska vara ett land där det är självklart att man kan få tag i en bostad. I dag råder i stället akut bostadsbrist. Det gör att alltför många människor inte får sin första bostad. Situationen har länge varit särskilt svår för studenter. En majoritet av landets högskolekommuner uppger att det finns ett underskott på studentbostäder, enligt Boverket. Unga som får säga nej till en efterlängtad utbildning på universitetet i en ny stad, långa köer, trångboddhet, att tvingas bo kvar hos föräldrarna, ockerhyror och långpendling följer i studentbostadsbristens spår. Vi vill bygga 20 000 nya studentbostäder till 2020.

Förslag för fler studentbostäder:

 • Inför ett särskilt förkortat förfarande för plan- och bygglovsprocesserna med tidsgränser, där dessa processer hos kommunen får ta max nio månader, kopplade till ekonomiska sanktioner.
 • Att ytterligare lätta på reglerna för tekniska egenskapskrav och utformningsregler. Det bör exempelvis gå att bygga mindre lägenheter än i dag och det bör gå att lätta på till exempel krav kring buller för studentbostäder.
 • Gör en översyn av marktillgången nära universitet och högskolor i syfte att frigöra mark för byggande.
 • Ge tydliga uppdrag till Akademiska Hus i form av volymmål i bostadsbyggandet för att öka deras byggande och ägande av studentbostäder samt öka antalet bostäder som byggs på mark som ägs av Akademiska Hus. Målen ska utgå från att studentbostadsmarknaden ska vara i balans till år 2020.
 • Förbättra möjligheten för universiteten att bygga och förvalta studentbostäder i syfte att främja campus med studentbostäder i anslutning till fler lärosäten.

Sedan som jag skriv inledningsvis finns mer både i vår budgetmotion samt på vår hemsida.

Med vänlig hälsning,

Väljarkontakter,

Nya Moderaterna

Box 2080

103 12 Stockholm

Borde ju hålla käften (4): Våldta inte barn med era åsikter!

Jag såg det redan på 1970-talet. Föräldrar med barnvagn som gick i demonstrationer för eller emot än det ena, än det andra. I vagnen – ett litet barn som inte förstod vad det handlade om men som tvingats hålla en symbol, en flagga eller en skylt med ett budskap.

Avskyvärt.

Det är valrörelse nu och den tycks bli smutsigare än de tidigare, smittad av desperation från höger till vänster, möjligen beroende på att det ljugs och hycklas kanske mer än någonsin. Nästan dagligen avslöjas politiker från olika läger med inte bara fingrar utan hela händer, armar och fötter i syltburkarna. Medan de predikat ett budskap har de samtidigt stulit skattepengar för egen vinnings skull, pengar som kunde gått till vård, skola, rättsväsende eller vad du vill. De klarar sig med att säga att det var ett “misstag”, att pengarna ska betalas tillbaka eller “dras på nästa arvode”. Tror du att du hade kommit undan med ett avdrag på nästa lön?

Hur kommer det sig att dessa våra folkvalda och av skattepengar avlönade inte omedelbart utreds, åtalas och döms för de bedrägerier de genomfört? I Sverige, “världens minst korrumperade land”?

Inte konstigt att det är svårt att hitta ett parti eller en politiker att lita på.

Men tillbaka till övergreppen på barnen:

Jag har sett det allt oftare på senare tid, på stan men framförallt på sociala medier: Hur människor utnyttjar sina barn eller barnbarn på olika sätt för att föra fram sina politiska åsikter. Allt i hopp om att det ska anses gulligt på något sätt.

Det är inte gulligt. Det är ett vidrigt övergrepp, en kränkning på en individ som inte kan försvara sig.

Världen har förändrats. Internet är det nya allt, där lagt kort ligger. Det som skrivs och postas i dag delas till kända och okända människor med olika agendor. Det sparas av Facebook och finns för alltid sökbart på nätet. De åsikter någon tillskriver ett litet barn i dag, kommer att följa barnet livet ut och finnas läsbart när en arbetsgivare eller någon annan en vacker dag googlar.

Ytterst handlar det inte bara om hinder för framtida jobb eller så. Det handlar om moral, om kränkning, om en intellektuell våldtäkt.

Till dig som på något sätt utnyttjar barn eller barnbarn för dina egna syften vill jag säga:

Vad i helvete inbillar du dig att du håller på med? Du trycker ner en åsikt i halsen på en liten människa som knappt lärt sig förstå skillnaderna på annat än de mest primitiva behoven. För din skull. För att du ska lysa. Eller ännu värre – för att du själv inte törs stå för åsikterna utan skickar ut en unge eller tonåring för att framföra dem.

Skäms.

Att trycka ner sin åsikt i halsen på ett barn, att låta ett ovetande barn stå för den, är inget annat än ett övergrepp. En vacker dag är barnet 15 år, eller 18, eller 22 och upptäcker att en förälder, far- eller morförälder för sina egna syftens skull belagt en med en livslång internetstämpel, en åsikt som man kanske inte ens är i närheten av.

Den dagen slår pendeln tillbaka. Kom inte och gnäll då, för då är det försent.

Lika illa är det med föräldrar som tvångsansluter sina småbarn till exempelvis fotbollsklubbar, politiska partier eller religiösa samfund, för att de själva tycker att det är chict.

Alla barn ska ha rätt att växa upp som fria individer och genom utbildning bli tänkande människor med egna åsikter. Naturligtvis är det som förälder i stort sett omöjligt att dölja sina egna reflektioner och tankar för sina barn, att påverka dem indirekt, men det är vår förbannade skyldighet att lära dem att de inte måste tänka, tycka och rösta som vi!

Är jag då undantaget, den perfekte? 

Knappast.

Jag har högljutt och ofta vädrat mina åsikter i hemmet. Redan när döttrarna bara var två, tre år gamla tog min fru och jag med dem till Pridefestivalen för att lära dem förståelse och respekt för olika läggningar (vilket vi fick konstiga blickar och kommentarer för, av andra, homofobiska småbarnsföräldrar). Detta har lett till att båda döttrarna i vuxen ålder arbetat som volontärer på Pride och i högsta grad debatterar och försvarar allt som har med HBTQ-rörelsen att göra.

Dessutom har jag till min glädje hört dem berätta att de röstat på partier som ligger långt ifrån mina egna åsikter.

Det är bra. Mycket bra.

Det betyder nämligen att de växt upp till fria, kritiskt tänkande människor. Att de inte tagit till sig mina politiska eller religiösa åsikter utan den enda viktiga:

Att de ska bilda sig en egen uppfattning.

Politiken är smutsig och full av lögner. Valet är smutsigt och fullt av lögner.

Det är illa nog.

Än värre blir det om narcissistiska föräldrar och far- eller morföräldrar använder bebisar och tonåringar som slagträn, för att de själva är för fega för att stå för sin åsikt.

Det är, ju mer jag tänker på det, både äckligt och skrämmande.

 

 

Borde ju hålla käften, men (3) Att välja trafikfarligt miljösvineri

Inte så långt kvar till valet, drygt två veckor eller så.

Valkampanjen är minst lika smutsig som vanligt. De flesta partier säljer ut sig på fem minuter om de anar en röst eller två eller framförallt – en chans att sitta i maktposition under de kommande fyra åren om det så kostar att hoppa i säng med fienden.

Smutsigt? Ja.

Förvånande? Nej.

De är ett märkligt släkte, de där politikerna.

Jag körde genom Solna i dag och såg höjden av politiskt hyckleri. Utanför en gymnasieskola hade Miljöpartiet mobiliserat sig. Förutom de miljöovänliga valaffischerna (alla partiernas affischer kostar totalt 347 miljoner kronor som kunde ha gått till räddningstjänst, polis, skola, omsorg eller – miljöarbete!) stod de glatt bredvid flaggor, banderoller och delade ut gröna papperspåsar med gudvetvad i. Allt detta har naturligtvis medfört miljöpåfrestningar att producera och kommer att medföra ännu mer när ungdomarna slänger grejorna istället för att gå eller ta bussen till en återvinningsanläggning.

Tyvärr hade jag inte tid att stanna och fråga miljöpartisterna hur de försvarade detta kostnadskrävande miljösvineri.

En annan tanke: Man har för inte så länge sedan lagstiftat om att vi inte får hålla i mobilen när vi kör bil.

Det är bra. Den som kör ska hålla händerna på ratten och blicken på vägen. I vissa andra länder är reglerna ännu betydligt mycket hårdare än hos oss.

Men nu, i De Svarta Sparvarnas (ljugande politikers) tid, sitter det valaffischer på var och varannan stolpe vid vägkanten, och vi förväntas alltså ta blicken från vägen för att hinna läsa de lögner vi serveras från alltmer desperata politiker som till varje pris vill bli försörjda av oss i fyra år till (några av dem för att kunna ta ut falska reseersättningar och annat godis, vilket vi är medvetna om).

Konsekvens?

Orossamtal med politikerna inför valet – besvärande frågor?

Detta skrivs en knapp månad före valet i nådens år 2018.

Kanske ett av de viktigaste valen på länge. Kanske ett av de smutsigaste.

Svarta sparvar hoppar ur politikernas munnar och – till skillnad från när jag var liten och partierna stod för sina ideologier oavsett vart den kortsiktiga vinden blåste – ledarna är villiga att sälja ut sig till motståndarna på fem minuter för att behålla makten (eller få den) i fyra år.

Snuskigt. Omoraliskt. Oärligt.

Sverige befinner sig i ett allvarligt läge, där politikerna käckt kallar nödsituationer för ”utmaningar”. Med en packe barnungar vid makten, som hellre tjafsar i den politiska sandlådan än på allvar göra det jobb vi betalar dem bra för. Uppkäftigt pratar de om den ”moraliska kompassen”. I ärlighetens namn borde de kalibrera sin egen kompass för att inte springa in i stolpar hela tiden och göra sig till åtlöje.

Det här skrivs inte för att i någon form försöka övertyga dig att rösta på det ena eller det andra – vilket jag är övertygad om att du är kompetent till alldeles själv – utan mera som en sammanställning av tankar jag burit på länge.

Jag har via e-post i kväll ställt ett antal frågor (nedan) till Vänsterpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Om jag får svar kommer jag att redovisa dem.

Men innan dess:

Många av oss, kanske inte alla men många, växte upp med det som våra föräldrar kallade normal hyfs och sunt förnuft. Det inkluderade att man skulle uppföra sig ordentligt och kräva detsamma av andra. Vara en god människa. Skilja på rätt och fel. Skilja på mitt och ditt.

Respekt, kort och gott.

Världens kanske vackraste ord. Världens viktigaste ord.

Om alla hade hedrat det, hade vi haft betydligt färre problem på jorden.

Nu är det dessvärre inte så.

I Sverige har respekten minskat och händelser som för bara tio år sedan var ovanliga är i dag vardagsmat. Gruppvåldtäkter, mord och skjutningar på öppen gata. Människor hotar och kastar stenar på blåljuspersonal medan de försöker rädda andra människors liv!

Det är synd att det inte finns ett parti som kort och gott heter Sunt förnuft och står för det i alla delar. Som att man naturligtvis ska hjälpa människor i nöd och att man samtidigt ska straffa dem som gör andra illa genom hot och våld, som försöker tillskansa sig pengar på andras bekostnad och lidande.

Sverige behöver starka vuxna ledare, inga barnrumpor som käbblar i den politiska sandlådan för att vinna makt, utan vuxna människor som är villiga att axla det tyngsta ansvar landet haft i modern tid och få Sverige på fötter igen. Stockholm ska inte vara känd som Europas våldtäktsstad nummer ett och Öresundsbron ska inte vara ett öppet fält för vapensmugglare.

Listan kan göras lång och jag ska inte trötta dig med den, för du vet redan.

Däremot kan det vara en bra idé att du kontaktar det parti du tror mest på och ställer konkreta frågor om hur de vill hantera just de frågor du anser vara viktiga.

Om politikerna inte svarar, så är också det ett svar.

Här är de frågor jag har ställt till M, KD, SD, C, L, S, V och MP. Urvalet av partier har jag gjort helt och hållet på eget bevåg. Du får gärna sno frågorna och mejla dem i ditt eget namn till det/de partier du vill ha svar från:

 1. För några år sedan nämnde SÄPO att de i Sverige hade några hundra personer att bevaka, som kunde misstänkas ha kopplingar till terrornätverk och/eller förbereda terrorattacker. I år har SÄPO meddelat att detta tal stigit till mellan 2 000 och 3 000. Anser ni att dessa terrormisstänkta – om de inte har svenskt medborgarskap – ska ha rätt att stanna i Sverige? Om inte, vilka konkreta åtgärder vill ni vidta för att utvisa dem?
 2. Det finns svenska pensionärer som bor på gatan och är helt beroende av frivilliga hjälporganisationer. Efter ett helt livs hårt arbete är de hänvisade till soppkök för mat och till att sova halvliggande över bord på nattöppna hamburgerrestauranger. Anser ni att detta är en värdig behandling av dem som byggt landet? Om inte, vilka konkreta åtgärder vill ni genomföra för att ge dessa människor en värdig tillvaro och ett eget hem?
 3. Poliser som är underbetalda och inte känner tillräckligt stöd från sina chefer, säger upp sig. Enligt undersökningar saknas det tiotusentals poliser på gatorna för att vi ska hålla EU-genomsnittet. Polishögskolan, som tidigare hade 7 000 sökande till 300 platser, kan nu inte fylla stolarna utan tvingas sänka kraven. Anser ni a) att det är acceptabelt med poliser som kommit in på grund av sänkta ansökningskrav och b) hur vill ni konkret agera för att vi snabbt ska få så många poliser vi behöver?
 4. Våldtäkter och gruppvåldtäkter är på modet. Gärningsmännen – i de fall de återfinns – går ofta fria i brist på bevis. Jag är den förste att stå upp för att ingen oskyldig ska dömas, samtidigt förstår jag inte att män som förstört kvinnor för livet får gå fria. Vad tänker ni – i en maktposition – konkret göra åt det här problemet?
 5. En fängelseplats kostar i dag skattebetalarna, enligt kriminalvården, 3 609 kronor per dygn. Alltmer i samhället outsourcas, till och med växeltjänsten för den så viktiga och skattebetalda färdtjänstverksamheten. Den har outsourcats till låglöneländer för att taxibolagen ska tjäna mera. Eftersom det är politiskt godkänt kan jag inte se hinder för att man outsourcar fängelseförvaring för fångar som efter avtjänat straff ska avvisas. Kostnaden för ett 16-årsstraff skulle kunna minskas från drygt 21 miljoner till drygt två miljoner. De sparade nitton miljonerna skulle kunna investeras i skola, vård och omsorg. Hur ställer ni er till outsourcing av förvaring av dömda grovt kriminella?
 6. Från politikerhåll pratas det ofta om att man inte ska ställa grupper mot varandra, vilket är exakt vad ledande politiker gör varje dag genom att omfördela resurser. Jag återkommer här till slitsamma pensionärer på ålderdomshem där vi läser chockrapporter om att de inte får kaffe, sylt till pannkakorna eller adekvat vård/omsorg av tidsbrist. Hur vill ert parti i maktställning omfördela resurserna och prioritera dem? Ska svenska pensionärer få svälta?
 7. Den svenska skolans PISA-resultat chockerade en hel nation. Vad vill ni i maktställning göra för att förbättra kvaliteten på undervisningen och därmed resultaten?
 8. Bostadsbristen är bedrövlig. Trots löften under 30 år byggs det inga enklare ungdomsbostäder med rimlig hyra. En tonåring får bereda sig att bo hemma i decennier om inte mamma och pappa kan hosta upp miljoner till en bostadsrätt. Vad gör ert parti, i maktposition, konkret åt detta?
 9. Skottlossningar och mord tillhör numera vardagen i det tidigare relativt lugna Sverige. Att den allt duktigare sjukvården räddar fler av de skjutna till livet betyder något i statistiken men i verkligheten inte att samhället blivit bättre. Vad tänker ni i en maktposition konkret göra för att minska den grova kriminaliteten.
 10. En stor del av brottsbalken härstammar från 1962. Tingsrätterna har en tendens att oftast döma i den lägsta delen av straffskalan, även vid mycket grov brottslighet. Tänker ni låta detta fortgå?
 11. Poliser utsätts för dagliga hot. I ett av Stockholms polisdistrikt lever tre utredare och deras familjer under skyddad identitet! Brandmän utsätts för stenkastning under utryckning. Ambulanspersonal har upplevt att människor har urinerat (!) på dem när de burit ut en man med hjärtinfarkt. Pengar, mobiltelefoner och andra personliga ägodelar har stulits ur ambulanser medan personalen försökt rädda liv. Skulle ni acceptera att någon stal er egendom från ert partis lokaler eller från riksdagshuset? Vad tänker ni göra för att räddningspersonal ska vara respekterad och skyddad i sitt viktiga arbete?
 12. Sverige har indirekt sanktionerat barnäktenskap genom att släppa in män som är gifta med barn. Detta innebär per automatik också sexuella övergrepp mot barn, våldtäkt av barn. Hur försvarar ni detta och vad tänker ni konkret göra för att stoppa dessa övergrepp.
 13. Det har flera gånger avslöjats att barn könsstympas i Sverige. Hur tänker ni aktivt motarbeta detta?
 14. Det är ingen hemlighet att kvinnor som flytt från andra kulturer istället hamnar i förtryck i Sverige. Kvinnor blir fångna i sina hem, får inte bestämma över egen klädsel eller eget liv, får inte går ut ensamma, hejdas från att på egen hand skapa ett nytt och integrerat liv i det nya hemlandet Sverige. Vad vill ni konkret göra för att förhindra kvinnoförtrycket i Sverige.
 15. Varje dag tar fyra människor livet av sig i Sverige. Självmorden bland unga ökar. Enligt Sveriges enda professor i självmord, Danuta Wasserman, kostar varje sådan tragedi samhället totalt 17 miljoner kronor, vid sidan av allt lidande. Den rent samhällsekonomiska förlusten är alltså 68 miljoner kronor – per dag. Vad vill ni göra för att Sverige inte ska vara ett av de mest uppmärksammade självmordslanden i världen?
 16. Enligt uppgift har kostnaden för valaffischer och liknande i årets kampanj varit en bit över 300 miljoner skattekronor som hade kunnat gå till bättre åtgärder i samhället. Hur rimmar det med er syn på samhällsekonomi? Anser ni det miljömässigt försvarbart att lägga hundratals miljoner kronor på material som delvis kommer att vandaliseras och där det inte finns några garantier för återvinning?

Det var några av mina frågor till politikerna före valet 2018.

Vilka är dina?

Ring dem, skriv till dem, maila dem fråga dem vid valstugorna. Det handlar om hur vi vill se Sverige i fortsättningen.

Herr Rosenbuske och hans finurliga agenter

Vänskaplig varning 1: Så fort jag skriver något negativt om telefonförsäljare brukar jag få en svärm av upprörda kommentarer företrädesvis från mammor till unga pojkar, som hävdar att deras lille Albin (typ) inte kunnat få något annat jobb och att det därmed är synd om honom, om jag skriver något negativt. Meddelas därför härmed att detta rinner av mig omgående. Telefonförsäljare är och förblir ett otyg och jag känner massor av ungdomar som lätt skaffat sig bättre jobb än att vara slavar på ett telefonnasarföretag.

Nu till saken:

I det tropiska klimat där jag vistas, betraktar jag fascinerat hur tre flygande (jodå!) kackerlackor med mörkröda skal lyckats ta sig in i huset som ska vara väl tillslutet. En av dem har till och med varit fräck nog att gömma sig i facket i tvättmaskinen, där man lägger tvättmedel.

Till krasande ljud förpassar jag de tre till de sälla jaktmarkerna och ringer sedan efter den professionelle pestmannen från Truly Nolan som kommer och berättar att kackerlackor tar sig in överallt vare sig man vill eller ej. Därefter lokaliserar han nästet till en kokospalm utanför huset och sprayar alltihop med gift så att massdöd uppstår bland dessa små terrorister.

Jag slappnar av och tror att attacken är över.

Nästa natt ringer mobilen som satan. Jag rusar upp, tror att det är dåliga nyheter om min gamla mamma hemma i Sverige. När jag svarar hör jag ett klick.

Blir naturligtvis förbannad och kollar vem som ringer från 079 – 179 39 41.

Effective Communication.

Oj. Satan. Imponerande. Mycket mer imponerande än Äffäktiv Kåmjonikejsjens AB. Det låter ju alltid ballare på engelska, eller hur?

Alltså – attack av digitala kackerlackor. Igen.

Märk väl att jag har anmält mig till NIX-registret och True Caller och alla möjliga digitala kackerlacksprayer. Men det hjälper inte, ty det är som Truly Nolan-experten sa:

De små jävlarna tar sig in överallt.

Jag skriver till Äffäktiv Kåmjonikejsjens AB och förklarar att de a) ska ge fan i att ringa mig och att om de b) inte förstår bättre så ska jag c) avlägga ett personligt besök på deras kontor och förtydliga mig.

Det kommer så ett svar från herr Rosbuske. Nåja, egentligen kallar han sig Rosbusk, Joachim, närmare bestämt. Men Rosbuske låter mycket skojsigare (typ Effective Communication), därför får han heta så här.

Herr Rosbuske beklagar det inträffade men förklarar samtidigt att han omgående måste polisanmäla mig eftersom mitt mail kan bedömas som ett hot (och det bjuder jag på, jag ser fram emot att slås i bojor för att han ringt mig mitt i natten). Sedan förklarar han att dajlärrn ibland ”ligger på lite hårt och när samtalet kopplas fram finns ingen ledig agent, därför kan det verka som att någon lägger på.”

Dajlärrn? Agent?

Spännande! Nu jävlar!

Låt mig först förklara det där med dajlärrn (dialern). Det betyder att digitala kackerlackor har skaffat sig en automatisk-datoriserad-telefonuppringarmackapär för att kunna trakassera fler människor (som dig) mer effektivt. Så långt allt väl (bortsett från att skiten borde förbjudas omgående).

Men – agenter? Nu blir jag nyfiken på allvar.

Jag tillskriver herr Rosenbuske igen. Frågar om han är VD för företaget (som naturligtvis omsätter miljoner på att trakassera människor per telefon). Frågar vilka andra nummer de använder för att jaga människor. Frågar om hans agenter har svarta kostymer och axelhölster.

Jag får bilder på näthinnan. Tänker mig att en stackars uppringd jävel råkar svara ”ja” på något när en av agenterna pressar på.

Jag ser framför mig hur herr Rosenbuske vrålar go, go go! och hur en mindre armé av agenter i svarta kostymer rusar ut till sex svarta Chevrolet Suburbans utanför företagets kontor i Bromma och rivstartar mot en intet ont anande människa som begick misstaget att svara i sin egen telefon.

Herr Rosenbuske svarar inte på mina mail. Möjligen står han på en polisstation och anmäler mig men jag tror snarare att han inte vill svara.

Det skulle jag inte heller vilja i hans ställe.

Jag tar en titt på företagets hemsida:

http://www.effectivecommunication.se/

Där är det minsann skojsigt värre. Bortsett ifrån att man framhäver företagets enorma potential berättar man hur kul det är att jobba där, inte minst på firmans kontor i ”Soliga Barcelona”. Man har också skojsiga tävlingar för personalen, men detaljerna framgår inte riktigt.

Jag tillskriver herr Rosenbuske och frågar om hans finurliga agenter säljer skosnören, rosor, rengöringsmedel eller telefonabonnemang till oss som redan har. Jag frågar också hur lönenivåerna ligger för dem som arbetar på kontoret i Barcelona.

Herr Rosenbuske svarar inte. Det skulle inte heller jag ha gjort.

Slutligen frågar jag herr Rosenbuske om han anser att företaget utför ett lagligt, nyttigt och moraliskt korrekt arbete.

Herr Rosenbuske svarar inte. Han är förmodligen upptagen med att läsa väderrapporten för Barcelona och anordna skojsiga tävlingar för personalen eller win-win-situationer för kunderna.

Möjligen gjorde jag herr Rosenbuske ledsen i ögat med mina mail. Och eftersom jag är en stygg jävel (när jag blir attackerad av kackerlackor) så tänker jag inte ens be om ursäkt.

Nu vet du. Spärra 079 – 179 39 41. Inte för att det hjälper – såna där tomtar brukar skaffa några hundra nummer att ringa från eftersom människor ju är vaksamma. Men ändå.

Vänskaplig varning 2: Mammor – håll era söner inomhus när herr Rosenbuske trålar med håven. Det finns bättre jobb att få.

Äffäktiv Kåmjonikejsjens.

Hjälp.

 

 

 

“Tryck 4 om din guldhamster identifierar sig som pansexuell … “

Alltså. Det här med klantiga företag, felaktiga eller uteblivna leveranser och vad de (inte) gör för att rätta till sina misstag. Eller vad de gör för att man inte ska få tag i dem.

Någon som känner igen sig redan nu?

Tänkte väl det. ;o)

Jag har gott om erfarenheter från både Sverige och USA och även om USA med god marginal vinner när det gäller servicekänsla och kompensationer, så har solen fläckar även här. Nu senast IKEA som bestämde ett leveransdatum en ziljon år efter att de fått pengarna, och klockan 15 på leveransdagen meddelade att leveransen skulle bli fyra dagar (!) försenad. Leveransföretaget skyller på IKEA och IKEA hänvisar till leveransföretaget. Och varför skulle de bry sig, båda har ju fått sina pengar?

Det finns mycket som är symptomatiskt för alltför många av dagens företag och mer än en gång har jag undrat hur de kommer undan med det. I Sverige hålls rekordet av företaget Trademax som ibland gömmer sig under namnet Chili. Rimligtvis borde de finnas på varenda svart lista som existerar. Jag behöver väl inte påpeka att det gäller även PostNord och ett gäng till.

Men det är ju inte bara (den uteblivna) leveransen av (trasiga) varor som är problemet. Det är bemötandet när du som kund ska försöka få tag i någon ansvarig.

Du börjar med att gå in på företagets hemsida. Där finns inte tillräckligt med information (och naturligtvis ingen e-mailadress, hur skulle det se ut om missnöjda kunder kunde maila hur som helst?), men däremot hittar du till sist ett telefonnummer och ringer.

Och då börjas det. Någon gök som har skrattat hela vägen till banken – och som jag för övrigt är djupt avundsjuk på – har kreerat följande mästerstycke:

”Hej och välkommen till Hopplös AB! Ditt samtal är viktigt för oss … ”

Nej. Det är det inte. Ni hatar att få samtal från människor som varit korkade nog att ge er pengar i förskott.

Och sedan:

”Du vet väl att du kan hitta all information på vår hemsida. Gå bara till www…”

Det var ju för fa-an det jag nyss gjorde. Utan att hitta det jag sökte! Sedan kommer:

”Tryck 1 om dina föräldrar också är syskon och har åtta tår på varje fot. Tryck 2 om din faster ramlade ner från ett vakttorn i Auschwitz. Tryck 3 om du någon gång har vunnit mer än 160 miljoner på Lotto. Tryck 4 om din guldhamster identifierar sig som pansexuell. Tryck 5 om du kan nämna en politiker som aldrig har ljugit. Tryck 6 om du någon gång sett en liten grön man kliva ut ur ett flygande tefat. Tryck 7 om du tycker att Internet ska förbjudas. Tryck 8 om du gillar kall kalops som har legat framme i tre veckor. Tryck 9 för att få prata med en levande människa.”

Det känns lite svårt att hitta ett bra val men – äntligen! Du trycker 9. Först kommer det raspig, polsk hissmusik vars diskant skär sönder dina trumhinnor (vem har komponerat den där polska hissmusiken, vem har lagt på raspet och tjänat miljoner? Jag är avis). Därefter:

”Ogiltigt val.”

Sedan ett klick och en spärrton.

Du ringer upp igen och får höra:

”Hej och välkommen till Hopplös AB! Ditt samtal är viktigt för oss. Du vet väl att du kan hitta all information på vår hemsida. Gå bara till www…”

Du springer ut på stan, köper en .357 Magnum och skjuter huvudet av dig. Ingen är gladare än de på företaget Hopplös AB.

Alternativet till att försöka få en felfri vara levererad som det är sagt, är naturligtvis att försöka få pengarna tillbaka.

Lycka. Jävla. Till.

Om du lyckas få tag på en levande människa och mot förmodan lyckas övertala vederbörande att du ska få pengar tillbaka, så sker följande konversation:

”Ja, då sätter vi in pengarna på det kort du använde vid betalningen. Det tar upp till sju bankdagar.”

”Varför det? Det tog ju er bara en nanosekund att sno pengarna.”

”Jag vet inte. Du får prata med banken.”

Du ringer banken, får veta att ditt samtal är viktigt för dem. Du lyssnar på polsk hissmusik och knappar dig igenom 430 val innan du till sist får tag i en levande människa som säger:

”Jag vet inte. Du får prata med kreditkortsföretaget.”

Du ringer kreditkortsföretaget och får veta att ditt samtal är viktigt för dem. Du lyssnar på polsk hissmusik och knappar dig igenom 609 val innan du till sist får tag i en levande människa som säger:

”Jag vet inte. Du får prata med din bank.”

Ditt samtal är viktigt och mer polsk hissmusik och 430 val och så – en levande människa igen.

”Varför tar det sju bankdagar att få tillbaka pengarna?”

”Jag vet faktiskt inte, det bara är så. Men när jag ändå har dig på tråden kan jag erbjuda dig ett fantastiskt fint lån. Räntan är bara 62 procent och vi skickar en hallontårta till din döva faster och kör hem en ponny som fiser fjärilar, till dig. Bra, va?”

Du lägger på. Utmattad. Inga varor. Inga pengar. Ingenting.

Standard 2018.

Här ett löfte:

*När jag blir diktator blir straffet 20 år i Uzbekistanskt fängelse för den som försöker ta betalt innan varan är levererad, felfri.

När jag blir diktator införs vissa ”justeringar” i straffskalorna:

*Sända polsk hissmusik oavsett forum (utom i hissar i Polen) – 5 års straffarbete

*Bryta löften om leveransdag och -tid och/eller leverera varor med fel – 10 års straffarbete

*Inte lämna tillbaka pengar på en nanosekund – 15 år på en öde ö med Ernst, eller livstids analklåda

*tvinga dig att lyssna på inspelade meddelanden och knappa dig fram i menyer –

alla ansvariga tvingas bada i en pool med surströmmingsspad i ett dygn, äta ett kilo levande kackerlackor, skölja ner dem med bensin eller saltsyra och förvisas därefter nakna till Sibirien

Rösta på mig.

Ska vi säga så?

 

 

Och Stora Tragikpriset 2018 går till …

Följande mejl skickade jag nyss till kundtjänst på tidningen Dagens Industri. Jag förväntar mig naturligtvis inget svar (det ingår sannolikt i affärsidén att inte svara människor som har betalat pengar utan att få något tillbaka, vilket numera är symptomatiskt för en hel rad företag), men tänkte ändå att jag kan bjuda dig på ett fniss – och en varning:

Stora Tragikpriset 2018 tilldelas DI:

Först tecknar jag en prenumeration hos er och betalar.
Jag får veta att tidningen ska komma om umpton veckor, i teknikens 2018.
Märkligt nog tar det inte umpton veckor att ta mina pengar, det går blixtsnabbt, i teknikens 2018.
Jag får aldrig någon tidning, inte ens efter flera månader.
Jag mejlar till er, kundtjänst.
Jag får inget svar. Det ingår förmodligen i hela affärsidén.
Så småningom ringer en av era komiker och vill sälja en prenumeration till mig! Jag förklarar för henne vad som hänt, hon garanterar att hon ska kontakta kundtjänst och att allt ska bli så bra, så.
Jag får ingen tidning.
Nu, när jag sitter i soliga Florida, skickar en av era komiker ett sms i vilket det står att min prenumeration har upphört (big fuckin´ news – det gjorde den uppenbarligen i samma sekund som jag betalat den).
I sms:et står det också att jag enkelt kan “förlänga” prenumerationen genom att klicka på en länk.
Ni är roligare än George Carlin, gud bevare hans minne.
I Sverige kallas sånt här för “ett beklagligt misstag” om ett företag eller en myndighet är vållande.
Om jag hade gjort samma sak som privatperson hade det rubricerats som stöld, bedrägeri alternativt grovt bedrägeri, beroende på summans storlek.
Oavsett vilket – ha en trevlig dag och ät riktigt mycket glass för mina pengar.
Men inga fler “erbjudanden” – ok?
Med synnerligen ovänlig hälsning,
Dag

Min frus nya jobb: Ruggiga Runes Motorcirkus

Vänner,

Under detta lögnens år dansas det i rondellerna, kan jag meddela.

Familjen Öhrlund är, som säkert bekant vid det här laget, inte helt skyddade från elände. Under årens lopp har olika familjemedlemmar drabbats av väpnat rån, vattenskador, beskjutning, hot, feloperationer, förlamning, sönderslagna bilar, våldtäkt, stöld och mycket annat.

En dag i april var det dags igen. Dottern, som hyr en liten stuga på en hästgård, vaknar av ett hårt bankande på dörren. Gårdens ägare förklarar besvärat att det hänt en liten olycka när man skulle använda en högtryckstvätt i stallet. Hästarna blev galna, en av dem sprang ut och riktade med hovarna sin skräck och ilska mot Isabells lilla bil. Hoppsan.

Samma eftermiddag kör min fru hemåt i sin Volvo. I rondellen närmast vår bostad svänger hon av på en liten sidoavfart för att komma in till Coop. Just då smäller det till, bilen skakar och pressas åt sidan. En biltransportbil har sopat in i vänster bakdörr på Volvon. I vanlig ordning fladdrar alla vittnen iväg som vallöften åt höger och vänster, för vem vill bli inblandad?

Du vet hur det är. Anmälan till försäkringsbolaget, papper, skisser, ritningar, förklaringar.

Vi skickar in vår bunt.

Motparten svarar inte.

Det här ställer till en del trassel, bland annat när det gäller att ta ut en hyrbil under reparationstiden. Vem ska betala kalaset?

Jag påminner. Motparten skiter i att svara.

Efter en lång tid kommer försäkringsbolagens beslut. Motparten, här kallad Herr Lögnare, har med list slickat på blyertspennan och fabricerat en historia som är bättre än science fiction. Efter att hickande ha läst den meddelar försäkringsbolagen att det inte går att avgöra vem som orsakat skadan och därmed får varje part stå för skadan på sin bil. Eftersom det inte blev några skador på den många, många ton tunga biltransportbilen så kan Herr Lögnare andas ut.

Lite värre blir det för vår plånbok.

Jag förstår att det kan vara ett helvete att vara handläggare på ett försäkringsbolag. Alla skadeinblandade ljuger, skriker och pekar på varandra. Ibland är det omöjligt att fastställa vem som har rätt eller fel. Men …

Hemma gör vi en djup och viktig rekonstruktion med några av familjens alla leksaksbilar. Eftersom en biltransport saknas i samlingen får en timmerbil träda in, med bravur.

Bild från den spännande rekonstruktionen på köksbordet.

Hett actionfoto: Carina Cefa-Öhrlund

Vi gör körningen flera gånger och hur vi än vrider den så finns det bara ett resultat:

Herr Lögnare och hans biltransportbil är fett vållande. Det är en fysisk omöjlighet att hantera vår bil på det sätt han påstår.

Men – han är alltså inte karl för sin hatt utan klarar sig kvidande ur leken på alla sätt oskadd, medan våra tusenlappar nu får fladdra som tse-tseflugor.

Man får välja sina strider, heter det ju, och vi lär knappast få rätt mot försäkringsjätten. Dessutom finns det ju roligare saker att göra.

Men vem vore jag om jag inte åtminstone skrev ett svarsbrev till Herr Lögnares försäkringsbolag if. Och för att ge dig ett lätt leende i värmen publicerar jag det här i sin helhet (var försiktig, förresten – det är en djungel därute):

Bästa Tanja,

Tack för brev.
Det är som bekant lögnarnas år i år och er försäkringstagare – dessvärre en yrkeschaufför – förtjänar en paradplats i vilken valdebatt som helst.
Hans redogörelse och ert beslut bekräftar nu
a) att vår Volvo kan flyga med bättre precision än en amerikansk missil och
b) att min fru kvalificerar sig för att uppträda på Runes Ruggiga Motorcirkus.
Vi hoppas därmed att ni anlitar henne – och vår nylagade Volvo – för er nästa kick off.
Var och en som någonsin haft ett körkort borde kunna lista ut att man – när man lämnar rondellen in på en sidoavfart – inte kan kasta bilen baklänges in i en biltransportbil och pricka den exakt med vänster bakdörr.
Men enligt if och herr Lögnare är det alltså fullt möjligt.
Gör mig en tjänst när du har en stund över: Gör som vi – ta två leksaksbilar, en Volvo och en lång lastbil, och gör experimentet enligt de ritningar vi lämnat.
Häpna sedan över resultatet.
För övrigt – lycka till med herr Lögnare som försäkringstagare.
På sikt kommer han att bli en brutalt dålig affär.
Med synnerligen tveksam högaktning,
Dag Öhrlund